Siirry sisältöön

Kokemus energiamarkkinoilla tuo varmuuden tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja

2 Toukokuuta, 2022
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Oikea-aikaiset energiaratkaisut ovat välttämättömiä yrityksen kilpailukyvylle

Ympäristölainsäädäntö ja siihen liittyvät vaatimukset ja raportointi työllistävät yrityksiä paljon. Myös uusien ehdotettujen määräysten seuranta ja niiden vaikutuksien ennakointi on haastavaa. Useimmat yritykset keskittyvätkin ainoastaan nykyisten määräysten noudattamiseen ja pikaratkaisujen hakemiseen, eivätkä välttämättä kartoita mahdollisuuksia kilpailuedun kasvattamiseen.

Teollisuus on perinteisesti sopeutunut lainsäädännön muutoksiin ja energian kustannusten kallistumiseen myyntihintoja nostamalla. Keskittyminen tulevaisuuden kilpailuetuihin jää usein vähemmälle. Todellinen kilpailukyky syntyy vain siten, että yritys pystyy ennakoimaan tulevaa ja toimimaan ratkaisukeskeisesti.

Ympäristömyönteisyyden haasteet

Sanotaan, että markkinat eivät ole valmiit maksamaan lisähintaa vihreistä ratkaisuista. Se on joiltain osin totta ja johtaa valitettavasti siihen, että vaihtoehtoisia optimaalisia ratkaisuja ei etsitä ja kehitetä.

Yritykset, jotka pystyvät parantamaan energiatuotannon ja ympäristövaikutusten tehokkuutta, saavuttavat lopulta win-win-tilanteen, jossa asiakkaiden ympäristöystävällisyyteen perustuvat odotukset täyttyvät ja yritykset saavuttavat parhaan kustannusrakenteen. Tehokkaiden ympäristömyönteisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii yrityksiltä rohkeutta.

On myös väitetty, että puhtaan energian hankkeet lisäävät energiamarkkinoiden epävakautta. Todellisuudessa hallitut puhtaan energian ratkaisut vähentävät energiamarkkinoiden epävakautta, synnyttävät vaihtoehtoista energiantuotantoa ja vähentävät riippuvuutta fossiilisesta energiasta.

Ennakointi tuottaa tulosta

Energiakulutusta seurataan tehtaissa usein kuukausi- tai vuositasolla. Kustannukset allokoituvat yritysten kuukausimenoihin. Tehdas seuraa kulutusta suhteessa tuotettuun hyödykkeeseen tai tuotteeseen.

Energiakustannusten osuus kokonaiskustannuksista ei ole ollut aiemmin kovin merkittävä. Nykyään tilanne on muuttunut radikaalisti. Valtavirta ei välttämättä ole osannut ennakoida muutosta ja energian hinnan nousunopeus on yllättänyt. Yritykset, jotka ovat reagoineet tilanteeseen ajoissa rakentamalla ympäristömyönteisiä energiaratkaisuja, pystyvät nyt kasvattamaan tuotantoa ja voittoja, muiden joutuessa nostamaan hintoja tai supistamaan tuotantoa.

Nykytila-analyysi on pohja muutosten suunnitteluun

Muutos on aina mahdollisuus, ja sen suunnittelu kannattaa aloittaa perusteista. Nykytila on pystyttävä kartoittamaan mahdollisimman tarkasti ja visualisoimaan helposti havaittavaksi kokonaisuudeksi.

Energiakulutuksen visualisointi voidaan tehdä joko tuntikeskiarvon mittaukseen perustuen tai mittaamalla yrityksen tyypillinen energiakulutus sovitulta ajalta ja skaalaamalla saatu tulos viikko-, kuukausi- ja vuositasolle. Saatu analyysi muodostaa pohjan muutoksen suunnittelulle.

Energiakäytön visualisointiin tulee lisätä kustannukset ja CO2-päästöt mahdollisemman tarkasti suhteessa käytettyihin energialähteisiin. Nykytila-analyysi edustaa mahdollisimman oikeata rakennetta.

Muutoksen suunnittelussa on hyvä huomioida myös seuraavat asiat:

  • Yrityksen pitkän aikavälin strategia tehtaan kestävän kehityksen pohjalta
  • Pohdintaa, onko tarvetta muuttaa kestävän kehityksen strategiaa
  • Nykyisten ympäristöhaasteiden ratkaiseminen
  • Eri ratkaisujen vertailu ja arviointi. Syntyvät säästöt hyödynnetään hankkeen kannattavuuden arvioinnissa.
  • Parhaan ajankohdan huomioiminen päätökselle (esim. investoinnit, kohdistaminen tai korvaaminen)
  • Vaihtoehtoiset tavat toteuttaa muutos: ulkoistus palveluntuottajalle vai oma investointi.
  • Muutoksen kustannustehokkuus

Optimaalinen ratkaisu vaatii osaamista ja luovuutta yhdistää teknisesti hyväksi havaitut ratkaisut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Oikea mitoitus sekä huoltojaksot tulee suunnitella tarkasti. Automatisointi, koneoppiva valvonta sekä etäkäyttö parantavat tehokkuutta ja tuovat kustannussäästöjä. Elinkaarikustannukset unohtuvat usein hankkeita vertaillessa, vaikka käyttämiseen liittyvät Opex-kulut edustavat 80% kustannuksista, investointikulujen (Capex) muodostaessa vain 20% kokonaiskustannuksista.

Ajelehtiiko yrityksesi vielä valtavirrassa vai haetko jo omaa ratkaisuasi?

Ympäristömyönteisten energiaratkaisujen toteuttaminen tuottaa tulosta pitkällä aikajänteellä ja energiatehokkuus lisää huoltovarmuutta. Yritysten omistaja-arvo paranee, kun keskitytään tehokkuuteen ja investointien oikea-aikaisuuteen.

Onko sinun yrityksesi valmis ennakoimaan tulevaa ja rakentamaan oman muutospolun kohti CO2-neutraalia energiantuotantoa? Autamme mielellään löytämään juuri sinun yrityksellesi sopivat ratkaisut.

Esa Mörsky
Head of Concept
Nevel Oy