Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Kohti vihreää siirtymää ja ilmastopositiivista tulevaisuutta

Uudelle aikakaudelle kohti hiilestä irtautumista

Energiateollisuus on ottanut harppauksia kehittääkseen ratkaisuja kohti hiilineutraalia energiaa. Nyt olemme uuden aikakauden edessä ja pidemmän matkan alussa. Sähkön ja lämmityksen rooli muuttuu. Olemme siirtymässä fossiilisista polttoaineista bioenergiaan, biopolttoaineista ei-poltettaviin energialähteisiin sekä sähkön käyttöön. Tämä muutos vaatii tulevaisuuden ennakointia, suunnittelua, toimijoiden yhteistyötä ja konkreettisia toimia. Siirtymä hiilestä irtautumiseen on oltava oikeudenmukaista ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Kaikki nämä tekijät ovat ratkaisevia yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi ja negatiivisten sivuvaikutusten minimoimiseksi. Yhdessä olemme osa liikettä, joka luo ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta kehittäviä ratkaisuja. Jokainen teko edistää suurempaa päämäärää.

Next-level utility infrastructure

Nostamme infrastruktuurisi uudelle tasolle

Nevelillä vastuullisuus on liiketoimintanne keskeisin ajuri. Uskomme, että vastuullisuus lisää turvallisuutta ja hyvinvointia ja tuo kilpailuetua niin meille kuin sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet rakentamaan vihreää siirtymää ja ilmastopositiivista tulevaisuutta, jossa ihmiset, yhteisöt ja yritykset kukoistavat. Rakennamme tätä muutosta vastuullisuusohjelmamme avulla, joka perustuu neljään kokonaisuuteen:

Luomme yhdessä paikallisia kiertotalouksia

Ajamme muutosta fossiilivapaaseen omaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä

Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria

Yritysvastuun perusteena toiminnan eettisyys, läpinäkyvyys ja lainmukaisuus

Luomme yhdessä paikallisia kiertotalouksia kehittämällä energia- ja materiaalivirtoja sekä sivuvirtojen käyttöä. Löydämme synergioita ja tuomme hyötyä koko yhteiskunnalle, mukaan lukien asiakkaamme kuten kunnat, teollisuus sekä kaukolämpöasiakkaat.

Olemme sitoutuneet edistämään sivuvirtojen käyttöä ja rakentamaan muutosta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä tarkoittaa yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja teollisuuden kanssa sekä ymmärryksen lisäämistä kiertotaloudesta ja sivuvirtojen hyödyntämisestä. Rakennamme ja innovoimme uusia konsepteja, jotka mahdollistavat teknologianeutraalin siirtymisen hiilineutraaleihin toimintoihin ja sivuvirtojen hyödyntämisen energiantuotannossa.

Vuoden 2021 aikana lisäsimme sivuvirtojen käyttöä ja paransimme energiatehokkuutta omissa voimalaitoksissamme asentamalla viisi savukaasulauhdutinta Suomeen ja yhden Ruotsiin. Yhdessä teollisuus- ja kunta-asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet konsepteja paikallisen kiertotalouden rakentamiseksi ja polkuja kohti hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa, mikä mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen myös pienemmissä kaupungeissa.

Olemme olleet mukana luomassa kestävää biotaloutta yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa

Yhteistyö on keskittynyt kaukolämpö- ja teollisuuslämmitysratkaisuihin sekä mittakaavaetujen luomiseen lisäämällä kunnan ja teollisuuden välistä yhteistyöstä. Nevel on operoinut Lieksan kaukolämpöverkkoa yli kaksikymmentä vuotta ja nykyään paikallisen sahan sahanpuru ja kuori muodostavat yli puolet polttoaineesta, jota tarvitaan lämmön tuottamiseen koko kunnallisverkolle ja tehtaalle itselleen. Näin vähennämme polttoainejätteitä ja liikenteen päästöjä mahdollistaen resurssitehokkaan kunnallisen ekosysteemin.
Yhteistyö Lieksan kunnan kanssa

Olemme toteuttaneet merkittäviä päästövähennyksiä korvaamalla öljylämmitystä lämmön talteenoton ja biolämmön yhdistelmällä

Sandvik Coromantin tukeminen päästöjen vähentämisessä ja siirtymisessä hiilineutraaliin tuotantoon. Yhteistyö on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä jopa 1 850 tonnilla vuodessa, mikä vastaa 1 200 auton vuosittaisia päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet ja ovat nyt lähellä nollaa.
Yhteistyö Sandvik Coromantin kanssa

Ajamme muutosta fossiilivapaaseen energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä investoimalla uusiutuvaan energiaan, modernisoimalla lämpölaitoksia ja kaukolämpöverkkoja, optimoimalla energiankäyttöä, minimoimalla polttoaineen käyttöä ja savukaasujen jäännöshapen määrää sekä edistämällä sivuvirtojen ja hukkalämmön hyödyntämistä energiantuotannossa.

Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä omassa energiantuotannossamme ja rakentamaan muutostiekarttoja yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä lisäämään sivuvirtojen ja kiertotalousratkaisujen osuutta.

Vuonna 2021 vähensimme myydyn energian hiilidioksidipäästöjä (Scope 1) 35 prosenttia ja kasvatimme uusiutuvan energiantuotannon osuutta 12 prosentilla 75 prosenttiin.

Digitalisaatio auttaa optimoimaan energia- ja materiaalivirtoja

Digitaalisten ratkaisujen tuottamalla tiedolla voidaan energia- ja materiaalivirtoja optimoida päästöjen sekä jäännöstuotteiden ja -jätteiden vähentämiseksi. Hyödyntämällä Nevel Remote operations and maintenance platform -etäkäyttöalustaa Forssan tehtaallamme, olemme optimoineet palamisprosessia sekä vähentäneet jäännöshapen määrää, CO2– ja pienhiukkaspäästöjä.

Fossiilivapaa energiantuotanto

Vuonna 2021 vähensimme myydyn energian CO2 Scope 1 -päästöjämme 35 % ja kasvatimme osuuttamme uusiutuvan energian tuotannosta 12 %, joka on nyt 75 %.

Lue lisää

Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria

Uskomme, että jokainen teko merkitsee. Olemme sitoutuneet rakentamaan kulttuuria, joka tarjoaa hyvän ja turvallisen työympäristön meille, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Turvallisuusagendamme pohjautuu nolla tapaturmaa -periaatteelle ja keskittyy ennalta ehkäiseviin turvallisuustoimenpiteisiin. Seuraamme tämän sitoumuksen toteutumista omien sisäisten sekä kumppaniohjelmien avulla.
 
 
 
 

Yritysvastuun perusteena toiminnan eettisyys, läpinäkyvyys ja lainmukaisuus

Vastuullisuustyömme perustuu eettiseen toimintaan, läpinäkyvään ja vastuulliseen hallintotapaan, proaktiiviseen dialogiin sidosryhmiemme kanssa sekä laadukkaaseen riskinhallintaan. Näiden pohjalta täytämme kaikki oleelliset hyvän hallintotavan ja lain mukaiset kriteerit. Nevel on käynnistänyt laajan ESG-ohjelman fokuksena vihreä siirtymä kohti ilmastopositiivista tulevaisuutta. Raportoimme toimenpiteistä ja edistyksestä vuosittain vastuullisuusraporttimme kautta.

Eettiset toimintaohjeet Whistleblowing-kanava