Skip to content

Nevel Remote operation service luo energiatehokkuutta ja kustannusäästöjä

Palvelu ener­gian­tuo­tan­non te­hos­ta­mi­seen

Nevel Remote operation service etäkäyttöpalvelu luo energiatehokkuutta energian tuotantoon. Digitaalista alustaa hyödyntävä 24/7 palvelumallimme kattaa nopean ongelmanratkaisun ja optimoidun resursoinnin sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Energiantuottajat ovat jatkuvan paineen alla kustannustehokkuuden ja jatkuvan energian saatavuuden mahdollistamiseksi. Nevel Remote operation service hyödyntää automaatioteknologioita. Sen avulla toiminta voidaan keskittää laitosten tehokkuuden parantamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Samalla palvelu luo kustannushyötyjä ja auttaa vähentämään päästöjä, tinkimättä toimitusvarmuudesta.

Etäkäyttöpalvelumme kattaa laitosten operoinnin, toiminnan jatkuvan kehittämisen ja tuotannon optimoinnin. Palvelumme mahdollistaa yrityksesi keskittymisen avaintoimintoihin. Keskitettyyn dataan ja analytiikkaan perustuva toimintamallimme luo merkittävät synergiaedut ja suorat kustannussäästöt. 24/7 palvelumme keskiössä on vahvan kokemuksen omaavat asiantuntijamme, sisältäen laajan asiantuntemuksen kokonaispalvelun toteutukseen, sekä oman valvonta- ja käyttökeskuksemme.

Digitalisaatio luo kustannustehokkuutta

Digitaalisen teknologian hyödyntäminen voi johtaa uusiin liiketoimintamalleihin ja -mahdollisuuksiin. Sen avulla voidaan kehittää prosesseja ja tehostaa toimintaa. Sen sijaan, että laitoksia valvotaan ja operoidaan paikallisesti ympäri vuorokauden, automaation ja etäkäytön avulla voidaan monitoroida ja operoida 24/7 vuorokauden ympäri keskitetystä käyttökeskuksesta, jossa työskentelevät ammattimaiset operaattorit. Heidän apunaan on edistyksellinen koneoppimisteknologia, joka analysoi tietoa ja tuottaa suosituksia, joiden avulla tehokkuuden voi maksimoida asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

b meeting
Nevelin 24/7 käyt­tö­pal­ve­lu ra­ken­ne­taan asiak­kaal­le Nevelin kehittämän toi­min­ta­mal­lin mukaan.

 • Nopeaa ongelmanratkaisua
 • Optimoitua resursointia
 • Tehostettua energiantuotantoa ja kustannustehokkuutta.
Lue referenssi

Kil­pai­lu­ky­vyn säi­lyt­tä­mi­nen vaatii ketteryyttä

Uusiutuvat energialähteet, automaatio ja resurssitehokkuus tuovat energiamarkkinoilla uusia mahdollisuuksia. Uudet toimintatavat voivat tuoda keinoja kustannustehokkuuteen ja optimoituun energiatulevaisuuteen. Esimerkiksi analytiikka ja oppiva koneäly oikein hyödynnettynä mahdollistavat tehokkaamman toiminnan energiantuotannossa. Teollisuusyritykset ja kunnat hyödyntävätkin yhä enemmän palveluita pysyäkseen kilpailukykyisinä ja fokusoidakseen ydintoimintoihinsa.

list

Si­tou­tu­mi­nen projektiin ja suun­ni­tel­ma pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta

Yhdessä laaditaan suunnitelma palvelu-kokonaisuudesta ja sen laajuudesta, tämä sisältää alkukartoituksen.
Palvelulle määritellään tavoitetaso ja sitoudutaan yhdessä sovittuun toimintamalliin ja aikatauluun.

currency exchange

Muutostyön käyn­nis­tä­mi­nen

Muutostyö toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti käyttöpalvelu voidaan aloittaa neljän kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta.

loop 30

Jatkuvan pa­ran­ta­mi­sen prosessi

Palvelun avulla voidaan jatkuvasti hyödyntää kokemusta ja asiantuntemusta energiantuotannon kehittämisessä, yhdistämällä asiakkaan ja Nevelin osaaminen.

Tunnistetut kehittämiskohteet käsitellään ja jatkotoimenpiteet sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Hyödyt asiakkaalle

 1. Palvelu parantaa kilpailukykyä huomattavasti.
 2. Toimintamalli lisää toimintavarmuutta ja pidentää laitoksen käyttöikää.
 3. Analytiikan hyödyntäminen auttaa parantamaan laitoksen suorituskykyä.
 4. Palvelu parantaa lämmön- ja sähköntuotannon kustannustehokkuutta.
 5. Palvelu mahdollistaa asiakkaalle omien resurssien suuntaamisen avaintoimintoihin, kuten asiakaspalveluun ja laitoksen kunnossapitoon.
 6. Laadukas raportointi auttaa asiakasta oikeiden päätösten tekemisessä.

Mitä Nevelin käyt­tö­pal­ve­lu sisältää

Alkukartoitus

 • Selvitys nykyisen energiantuotannon kapasiteetista ja voimalaitosten sekä lämpöverkkojen kytkettävyydestä käyttökeskukseen
 • Arvio käyttöpalvelun kannattavuudesta asiakkaalle

Palvelukokonaisuuden määrittely

 • Suunnitelma palvelukokonaisuudesta ja sen laajuudesta
 • Tuotannon tunnuslukujen (mm. hyötysuhde ja käytettävyys) tavoiteasetanta ja mittarit

Energiatuotannon tehostaminen

 • Asiantuntijatuki energiantuotannon operointiin ja tehostamiseen
 • Energiantuotannon laitosten ja laitteiden käyttö kustannustehokkaasti
 • Laitosdatan analysointi ja laitoskäynnit
 • Operointihälytysten selvittäminen etänä ja nopea ongelmanratkaisu
 • Valvontapalvelu
 • Investointeja vaativat toimenpideehdotukset

Tuotannonsuunnittelu

 • Ajomallien optimointi
 • Revisiosuunnittelu

Analytiikka ja raportointi

 • Tuotannon tunnuslukujen (mm. hyötysuhde ja käytettävyys) mittareiden seuranta
 • Poikkeamalaskenta ja vaikutukset kustannuksiin
 • Vertailu verrokkilaitoksiin
 • Energiantuotannon älykäs käyttö ja oppiva kolmannen sukupolven malli
 • Reaaliaikainen raportointi
 • Raportointi: sähköinen käyttöpäiväkirja ja kuukausiraportointi

Kiinnostuitko – ota yhteyttä!

Teemu Klingberg

Industrial infrastructure

+358 50 317 1448