Siirry sisältöön

Nevelin Remote operation service etäkäyttöpalvelu parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä

Palvelu energiantuotannon ja teollisuuden materiaalivirtojen hallinnan tehostamiseen

Nevel Remote operation service etäkäyttöpalvelu parantaa energiatuotannon ja teollisuustuotannon materiaalitehokkuutta. Ainutlaatuinen 24/7-palvelu perustuu alan kehittyneimmän digitaalisen operointi- ja kunnossapitoalustan hyödyntämiseen ja sisältää nopean ongelmanratkaisun ja optimoidun resursoinnin. Palvelu on järjestelmäriippumaton ja otettavissa joustavasti käyttöön eri kohteissa.

Nevelin etäkäyttöpalvelu energiantuotantoon ja materiaalien hallintaan

Energiantuotantoyhtiöt ovat jatkuvan paineen alla. Kustannustehokkuutta on parannettava, energian saatavuus on varmistettava ja teollisuuden sivutuotteita on hallittava. Nevelin etäkäyttöpalvelun etuja ovat muun muassa:

 • Toimintojen keskittäminen ja automatisointi laitosten tehokkuuden parantamiseksi ja päätöksenteon tueksi
 • Ennakointi ja tuotannon optimointi
 • Kunnossapitokäytäntöjen suositukset
 • Business intelligence, esim. laitosten tuotanto- ja taloustietojen raportointi
 • Ympäristöasioiden hallinta
 • Laskutus

b meeting
Nevelin etäkäyttöpalvelu tuo seuraavia etuja energiantuotantoon ja materiaalien hallintaan:

 • Tehostetut prosessit ja suorituskyky
 • Pienentyneet käyttökustannukset ja päästöt
 • Parempi luotettavuus ja saatavuus
 • Parempi tuottavuus

Nevel digital operations and maintenance platform

Nevelin 24/7-palvelu hyödyntää Nevel digital operations & maintenance platform -alustaa, joka on alan kehittynein. Sen avulla tuotannon ja laitosten toiminnot voidaan digitalisoida. Keskitettyä dataa ja analytiikkaa hyödyntävä digitaalinen operointi- ja kunnossapitoalusta kerää laitosdataa, jota tarvitaan liiketoimintapäätösten tukemiseen. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja ja kustannussäästöjä.

Laitosten valvonnasta ja käytöstä vastaavat etäkäyttökeskuksen ammattitaitoiset operaattorit. Nämä Nevelin kokeneet asiantuntijat hyödyntävät koneoppimista datan analysoinnissa. Sen avulla saadaan laadittua suosituksia tehokkuuden maksimoimiseen määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Nevelin palveluratkaisuun sisältyy älykkäitä kunnossapitoratkaisuja, kuten reaaliaikaisiin mittauksiin perustuvia ennakoivia kunnossapitosuosituksia ja analytiikkapohjaisia ennustavan kunnossapidon suosituksia.

Nevelin käyttökeskuksessa operoidaan kymmeniä laitoksia, joista tekoälyn avulla saadaan vertaisdataa.

Miten päästä alkuun?

Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää ketteryyttä

Uusiutuvat energialähteet, automaatio ja resurssitehokkuus tuovat energiamarkkinoilla uusia mahdollisuuksia. Uudet toimintatavat voivat tuoda keinoja kustannustehokkuuteen ja optimoituun energiatulevaisuuteen. Esimerkiksi analytiikka ja oppiva koneäly oikein hyödynnettynä mahdollistavat tehokkaamman toiminnan energiantuotannossa. Teollisuusyritykset ja kunnat hyödyntävätkin yhä enemmän palveluita pysyäkseen kilpailukykyisinä ja fokusoidakseen ydintoimintoihinsa.

list

Si­tou­tu­mi­nen projektiin ja suun­ni­tel­ma pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta

Yhdessä laaditaan suunnitelma palvelu-kokonaisuudesta ja sen laajuudesta, tämä sisältää alkukartoituksen ja tietojen selvityksen.
Palvelulle määritellään tavoitetaso ja sitoudutaan yhdessä sovittuun toimintamalliin ja aikatauluun.

currency exchange

Muutostyön käyn­nis­tä­mi­nen

Muutostyö toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti käyttöpalvelu voidaan aloittaa neljän kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta.

loop 30

Jatkuvan pa­ran­ta­mi­sen prosessi

Palvelun avulla voidaan jatkuvasti hyödyntää kokemusta ja asiantuntemusta energiantuotannon kehittämisessä, yhdistämällä asiakkaan ja Nevelin osaaminen.

Tunnistetut kehittämiskohteet käsitellään ja jatkotoimenpiteet sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Nevelin etäkäyttöpalvelu teollisessa tuotannossa

Teollisuusyritykset hakevat jatkuvasti tapoja karsia kustannuksia ja ehkäistä hävikkiä kilpailuedun saavuttamiseksi. Resurssitehokkuuden parantaminen on hyvä keino parantaa tulosta ja vastata säännöksiin ja kestävän kehityksen tarpeisiin. Teollisuuden sivuvirroista, kuten energiasta, vedestä, jäähdytyksestä, lämmöstä ja sivutuotteista, saadaan mahdollisuuksia hyödyntää mittakaavaetuja.

Kilpailuedun varmistaminen ja infrastruktuurin vieminen seuraavalle tasolle edellyttää älykästä toimintamallia. Me kutsumme toimintamalliamme nimellä Voyage, ratkaisujen ja yhdessä oppimisen matka. Tämä toimintamalli kerää ja analysoi dataa, ja malliin sisältyy Nevelin etäkäyttöpalvelu. Kun tämä ratkaisu yhdistetään asiantuntijoiden tietotaitoon ja kokemukseen, voimme optimoida toimintoja jatkuvasti ja ehkäistä odottamattomia ongelmia.

Nevelin etäkäyttöpalvelun tuomat hyödyt:

 • Luotettavuus ja toimintojen korkea käytettävyys
 • Jatkuva seuranta, kuten tuotannon tehokkuus tai materiaalihävikki
 • Toimintojen keskittäminen
 • Älyn lisääminen kunnossapitoratkaisuihin
 • Eri laitosten datan vertailu ja mittarit
Lue lisää yhteistyöstämme Fazerin kanssa

b meeting
Nevelin etäkäyttöpalvelu tuo seuraavia hyötyjä teollisuusyrityksille:

 • Toimintojen ja tavoitteiden läpinäkyvyys
 • Tehostunut tuottavuus paremman käytettävyyden ja luotettavuuden ansiosta
 • Pienentynyt hävikki ja matalammat päästöt
 • Säästöt vähentyneestä polttoaineen kulutuksesta
 • Tuotannon ennakoitavuus
Esimerkkitapaus

Parantunut tehokkuus digitaalisten toimintojen ansiosta

Nevel Remote operation service etäkäyttöpalvelu otettiin käyttöön omassa tuotantolaitoksessamme Forssassa vuonna 2017. Laitoksen vuotuinen energiantuotantokapasiteetti on 190 GWh. Voimalaitoksella hyödynnetään kehittyneintä saatavilla olevaa digitaalista teknologiaa ja täysipainoisesti toimivaa digitaalista toiminta- ja kunnossapitoalustaa. Toimipistettä operoidaan etäkäyttökeskuksestamme vuorokauden ympäri. Toimintojen optimoinnissa hyödynnetään koneoppimista. Laitoksen työntekijät työskentelevät päiväsaikaan ja keskittyvät enimmäkseen ennakoivan kunnossapitotyön tekemiseen. Nevelin etäkäyttöpalvelun avulla olemme optimoineet polttoaineiden palamisprosessia, vähentäneet happitason määrää, CO2 ja NOx päästöjä. Korkeampi energiatehokkuus ja operatiiviset muutokset ovat tuoneet jopa Eur 600.000 vuotuiset säästöt.

 

Mitä Nevelin käyt­tö­pal­ve­lu sisältää

Palvelun esittely

 • Palvelukokonaisuuden suunnittelu ja sen laajuuden määrittäminen yhdessä asiakkaan kanssa
 • Palvelun tavoitetason määrittäminen
 • Yhteinen sitoutuminen sovittuun toimintamalliin ja aikatauluun
 • Datan kerääminen

24/7-etäkäyttökeskus

 • Asiantuntijatuki tuotannon ja tehokkuuden parantamiseen
 • Ammattitaitoiset operaattorit
 • Toimintakeskuksen keskitetyt 24/7-toiminnot
 • Käytössä kehittynyt tekniikka, mukaan lukien koneoppimismallit
 • Nopea ongelmanratkaisu ja prosesseihin liittyvien ilmoitusten ratkaisu etänä
 • Investointeja vaativat toimintasuositukset
 • Optimaalinen resursointi

Nevelin etäkäyttö- ja kunnossapitoympäristö

 • Toimintojen optimointi koneoppimis- ja optimointimallien mukaan
 • Datan keruu ja tallennus
 • Toimipaikan datan analysointi
 • Datan mittarien vertaaminen vastaavien toimipaikkojen tietoihin
 • Reaaliaikainen raportointi ja business intelligence
 • Järjestelmäriippumaton
 • Koneoppiminen ja automaatiojärjestelmiä suoraan hallitsevien sovellusten optimointi
 • Älykkäät kunnossapitoratkaisut

Kiinnostuitko – ota yhteyttä!

Ville Koikkalainen

Director, Industrial business

+358 40 526 3638

Teemu Kivimäki

Industrial business

Finland

+358 40 5615 361