Siirry sisältöön

Mitä energiamarkkinoilla nyt tapahtuu?

31 Maaliskuuta, 2022
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Venäjän aloittaman sodan vaikutukset. Energian saatavuuden rinnalla tärkeää on pitää kiinni vihreästä siirtymästä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt koko maailmaa. Sota on tuomittava ja täysin epäinhimillinen ja sillä on vaikutuksia pitkän aikavälin vaikutuksia yhteiskunnan jokaisella alueella. Suuren inhimillisen kärsimyksen lisäksi sota on luonut epävarmuutta maailmantalouteen, energia etunenässä. Käytännössä ympärillämme vallitsee energiakriisi, joka vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Mitä energiamarkkinoilla nyt tapahtuu Venäjän aloittaman sodan johdosta ja miten tähän pitäisi suhtautua?

Venäjältä tuodun energian määrä on ollut yleisesti ottaen mittavaa. Energia ei ole tähän asti asetettujen pakotteiden joukossa, mutta useat energiayhtiöt ovat lopettaneet tai ovat lopettamassa energiantuontia Venäjältä eettisistä syistä. Venäjää ei haluta tukea taloudellisesti, eikä Venäjästä haluta olla riippuvaisia. Koska Venäjältä tuotu polttoaine on lähinnä fossiilista, kuten öljyä tai maakaasua, katsotaan, että nyt on aika vauhdittaa myös vihreää siirtymää eli muutosta uusiutuvaan energiaan. EU on tehnyt omat suunnitelmansa ja skenaarionsa Venäjältä tuodun energian luopumisesta.

Tällä hetkellä lämmityksen osalta prioriteettina on varmistaa energian saatavuus seuraaville lämmityskausille. Lämmön osalta on tyypillistä, että polttoainetta tuodaan läheltä sen kulutuspaikkaa, maksimissaan muutaman sadan kilometrin säteeltä. Näin ollen Itä-Suomessa venäläisen polttoaineen tuonti on ollut hieman suuremmassa roolissa kuin muualla Suomessa. Suomessakin Venäjältä tuotua energiaa korvataan nyt muista lähteistä. Energiateollisuus on aktiivisesti viestinyt, kiitos Suomen laajan energiavalikoiman, että meillä on hyvät lähtökohdat pitää yllä energiatuotantoa tilanteesta huolimatta.

Koska energiayhtiöt siirtävät Venäjältä tuotavaa polttoainetta mm. kotimaisiin lähteisiin, on kotimaisen polttoaineen kysyntä kasvanut. Lisäksi eri polttoaineiden ja teknologioiden hyödyntämistä pyritään vauhdittamaan entistä nopeammalla aikataululla. Energian hinta nousee, joka vaikuttaa kaikkeen kuluttamiseen mm. energiaan, lämmitykseen, maatalouteen, elintarvikkeisiin. Suomessa katsotaan myös uudestaan jo lähes hautaan siunatun ja fossiiliseksi polttoaineeksi määritellyn turpeen käyttöä vähintäänkin huoltovarmuuspolttoaineena seuraavien vuosien ajan mm. sen hyvän säilyvyyden ja varastoitavuuden takia.

Energian saatavuuden rinnalla tärkeää on pitää kiinni vihreästä siirtymästä. Käytännössä kysymys on, miten voidaan turvata energiantuotannon päästövähennykset. Useat yritykset ovat viestineet sitoumuksistaan hiilineutraaliin tai fossiilivapaaseen tuotantoon ja nyt tilanne täytyy arvioida monelta kantilta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Mitkä ovat energiakriisin vaikutukset ja mitä eri tahoilla tapahtuu?

Suomalaiset yritykset, kunnat ja kotitaloudet eivät voi välttyä energiamarkkinoilla tapahtuvista muutoksista. Muutoksen yli päästään yhteistyöllä eri tahojen, kuten energiayhtiöiden kanssa energian tuotantomalli, lämmitysmuoto ja sijainti huomioiden.

Jotkin energia-asiat, kuten investoinnit uuteen teknologiaan, voivat jopa saada vauhtia viimeaikaisista käänteistä. Mitä tulee asumisen rahoitukseen ja kehittämiseen, energia-avustukset ja energiatehokkuutta parantavat hankkeet ovat ajankohtaisia. Niihin liittyen eri lämmitysmuodoille tulee olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja tavoitteena kaikessa kestävä, fossiilivapaa energiantuotanto.

Suomen lämpöhuolto toimii näissäkin olosuhteissa, mutta jokainen voi osaltaan vaikuttaa valinnoillaan energian kulutukseen ja sen kestävyyteen. Energiateollisuuden mukaan vähäpäästöiset lämmitysmuodot ovat nyt fokuksessa ja esimerkiksi öljyn korvaaminen kaukolämmöllä on hyvä ilmastoteko. Alueilla, joilla on toimiva kaukolämpöverkko, on tarjolla toimitusvarmaa ja jatkuvasti kehittyvää energiaa, jonka päästöt ovat voimakkaassa laskussa.

Yritykset tulevat katsomaan enenevissä määrin koko tuotannon materiaalivirtoja ja mm. hukkalämmön hyödyntämistä. Näitä kiertotalousmalleja on jo rakennettu ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään sivuvirroista kokonaisvaltaisempiin kiertotalousratkaisuihin, joissa materiaalivirroista energian lisäksi saattaa muodostua arvokkaita sivutuotteita.

Nevelillä pystymme varmistamaan nykytilanteessakin energiantuotannon ja kaukolämmön osalta lämmön toimituksen eikä välittömiä toimitushaasteita ole. Teemme toimenpiteitä, jotta jatkossakin voimme varmistaa energian saatavuuden ja pitämään mm. lämmitysratkaisumme kilpailukykyisenä. Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta haluamme pitää kiinni ympäristötavoitteestamme ja pyrimme kohti fossiilivapaata energiantuotantoa 2030 mennessä. Jatkamme yhteistyötä kumppaneittemme ja asiakkaittemme kanssa, jotta selviämme kriisin yli.

Hanna Viita