Siirry sisältöön

Teollisuuden jätevesien puhdistuksessa kannattaa huomioida jäteveden kokonaisvaltainen hyödyntämispotentiaali

22 Syyskuuta, 2022
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin
Teollisuuden jätevesiä koskevat ympäristölupaehdot tiukentuvat vuosi vuodelta, ja teollisuusyritysten on sitouduttava toiminaan vastuullisemmin ympäristöä kuormittamatta. Tämä lisää tarvetta entistä tehokkaammille puhdistusratkaisuille, jotka mahdollistavat hukkalämmön talteenoton sekä jäteveden hyödyntämisen kiertotalouden raaka-aineena.

Teollisuuden jätevesiä syntyy useissa teollisissa prosesseissa, kuten esimerkiksi kattilalaitoksen savukaasupesurissa, juustolan tuotannossa, perusmetallien rikastamossa tai sellutehtaan prosesseissa. Tuotantolaitoksesta riippuen vesimäärä voi vaihdella muutamasta kuutiosta tuhansiin kuutioihin tunnissa. Jäteveden laadusta ja puhdistusprosessin mittakaavaeroista johtuen jäteveden puhdistukseen käytettyjä tekniikoita on tarjolla useita ja niitä kehitetään koko ajan lisää tarkoituksena saavuttaa parempi puhdistustulos ja kokonaistaloudellisesti tehokkaampi puhdistusprosessi.

Reaalimaailmassa täysin suljettua vesikiertoa on usein lähes mahdotonta toteuttaa ja jätevettä syntyy väkisinkin puhdistettavaksi. Sopivan puhdistusratkaisun valinnan ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa haluttu vesilaatu ja puhdistuslaitoksen korkea käytettävyys. Samalla investoinnin ja käyttökustannusten on kuitenkin pysyttävä kurissa.

Tavoiteltaessa kokonaisvaltaista vesiratkaisua on ensisijaisesti pyrittävä minimoimaan puhtaan veden käyttöä ja kierrättämään vettä valmistusprosessissa ennen veden johtamista jätevedeksi. Hyvänä esimerkkinä veden käytön tehostamisesta on Suomen selluteollisuus. Vielä 1970-luvulla sellutehtaalla syntyi jätevettä jopa 120 m3/sellutonni. Tämän päivän moderneissa sellutehtaissa määrä on noin 25 m3/sellutonni. Suomessa sellua tuotetaan useita miljoonia tonneja vuodessa, joten säästynyt vesimäärä ja alentunut ympäristökuormitus ovat huomattavia.

Jäteveden hyödyntäminen kiertotalousratkaisujen raaka-aineena

Teollisuuslaitoksen jätevedet käsitellään joko laitoksen omalla puhdistamolla tai ne johdetaan kunnalliselle puhdistamolle käsiteltäväksi. Laitoskohtaisen oman puhdistusratkaisun suunnitteluperusteena ovat laitoksen ympäristöluvassa mainitut lupaehdot puhdistamosta poistuvan veden laadulle. Varsinkin uusien tehdaslaitosten ympäristölupaehdot tiukkenevat vuosi vuodelta ja tehtaiden on pystyttävä toiminaan vastuullisemmin ja vähemmän ympäristöä kuormittaen. Samaan aikaan omistajien ja investoijien odotukset liiketoiminnan kannattavuudesta ovat korkeat. Tehdasinvestoinneissa on riskinä, että lupaehdot ja liiketoiminnan kannattavuusvaatimukset eivät aina kohtaa. Pidemmän päälle panostus vastuulliseen tuotantoon ja vedenpuhdistukseen on kuitenkin usein se kannattavin vaihtoehto, koska nykyisin asiakkaat suosivat vastuullisesti toimivia yrityksiä.

Jätevettä ei kannata katsoa ainoastaan kulueränä, sillä se on osoittautunut monessa tapauksessa oivalliseksi raaka-aineeksi hyödynnettäessä erilaisia kiertotalousratkaisuja. Nykyisillä tekniikoilla on esimerkiksi mahdollista ottaa jätevedestä lämpöä talteen taloudellisesti kannattavasti. Myös jäteveden orgaanista materiaalia on mahdollista hyödyntää biokaasun tuotannossa. Jätevesien käsittelyä suunniteltaessa kannattaa huomioida jäteveden kokonaisvaltainen hyödyntämispotentiaali.

Teollisuusvesien käsittely palveluna pienentää asiakkaan riskejä

Me Nevelillä autamme asiakkaitamme räätälöidyn ja optimaalisen vedenpuhdistusratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiantuntijamme tuntevat parhaat teknologiat sekä seuraavat tarkasti alan trendejä sekä lainsäädäntöä. Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa parhaat ratkaisut jokaiseen kohteeseen tapauskohtaisesti. Lisäksi otamme vastuun jätevedenkäsittelylaitoksen investoinnista, käytöstä sekä ylläpidosta. Jäteveden puhdistuksen ostaminen palveluna vähentää asiakkaan riskejä ja poistaa investointitarpeet.

Oli sitten kyseessä jäteveden puhdistamo tai energiantuotantoyksikkö, panostamme laitostemme automaatioon. Korkea automaatiotaso ja kehittynyt koneoppimisteknologia huolehtivat siitä, että laitos toimii turvallisesti ja resursseja käytetään tehokkaasti. Laitteiden toimintakunnosta ja suorituskyvystä syntyvä data helpottaa päätöksentekoa ja optimoi kokonaistehokkuutta.

Jätevettä ei kannata katsoa ainoastaan kulueränä, sillä se on osoittautunut oivalliseksi raaka-aineeksi erilaisissa kiertotalousratkaisuissa.

Tero Leponiemi

Industrial business

Finland

+358 40 160 8637