Skip to content

Hållbarhetsprogram

Mot en grön omställning och klimatpositiv framtid

I starten av en ny era med inriktning mot dekarbonisering

Energiindustrin har tagit ett språng för att utveckla lösningar i riktning mot koldioxidneutral energi. Nu står vi inför en ny era, och i början av en längre resa. Kraftproduktionens och uppvärmningens roll förändras. Vi befinner oss i en övergång från fossila bränslen till bioenergi, från biobränslen till icke förbränning och mot ökad användning av el. Omvandlingen kräver att vi förutser framtiden, planering, samarbete mellan aktörer samt konkreta åtgärder. Övergången till dekarbonisering måste vara rättvis, med beaktande av sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Alla dessa faktorer är avgörande för den gemensamma visionen och för att minimera negativa sidoeffekter. Tillsammans är vi en del av en rörelse som skapar lösningar på problem rörande klimatet och den biologiska mångfalden. Varje handling bidrar till ett större mål.

Next-level utility infrastructure

Vårt löfte är nästa nivå av infrastruktur

För oss på Nevel är hållbarhet den viktigaste drivkraften för hela vår verksamhet. Vi tror att det förbättrar säkerheten och välbefinnandet, samt skapar konkurrensfördelar för oss och våra intressenter. Vi är fast beslutna att skapa en grön omställning och en klimatpositiv framtid där människor, samhällen och företag kan blomstra. Vi driver denna förändring med vårt tillvägagångssätt för hållbarhet, som bygger på fyra grundpelare:

Att skapa lokala, cirkulära ekonomier tillsammans

Att driva omställningen till fossilfri energiproduktion

Att skapa en hög säkerhetskultur

Att skapa ett företagsmedborgarskap byggt på etik, öppenhet och efterlevnad.

Att tillsammans skapa lokala, cirkulära ekonomier genom utveckling av energi- och materialflöden och utnyttjande av sidoströmmar. Att skapa synergier och gynna samhället som helhet, inklusive våra kunder såsom kommuner, industrier och fjärrvärmekunder.

Vi är åtagna att driva och främja användning av sidoströmmar samt att skapa omställning med våra kunder. Det inkluderar att arbeta tillsammans med lokala samhällen och industrier samt öka förståelsen för utnyttjande av sidoströmmar och cirkulär ekonomi. Vi bygger och lanserar nya koncept, vilket möjliggör teknikneutral övergång till koldioxidneutral verksamhet och ökar andelen sidoströmmar som används i energiproduktion.

Under 2021 ökade vi utnyttjandet av sidoströmmar och förbättrade energieffektiviteten i våra egna värmekraftverk, genom att installera fem rökgaskondensatorer i Finland och en i Sverige. Tillsammans med våra industriella och kommunala kunder har vi utvecklat koncept för att bygga upp lokala cirkulära ekonomier och vägar mot energiproduktion fri från koldioxidutsläpp, vilket möjliggör en bra omställning till dekarbonisering även på mindre orter.

Skapande av hållbar bioekonomi i samarbete med staden Lieksa i Finland

Samarbetet har fokuserat på fjärrvärme och industriella energilösningar, samt att skapa stordriftsfördelar genom ökat kommunalt och industriellt samarbete. Nevel har drivit Lieksas fjärrvärmenät i över 20 år, och numera utgör sågspån och bark från det lokala sågverket över hälften av bränslet som behövs för att skapa värme för hela det kommunala nätet, liksom för själva bruket. Det minskar bränslerelaterat avfall och utsläpp från transporter, och möjliggör ett resurseffektivt, kommunalt ekosystem. Läs mer om samarbetet med Lieksa kommun (på finska).

Samarbete med Lieksa kommun

Stora utsläppsminskningar genom värmeåtervinning och biovärme som ersättning för olja

Genom att stödja Sandvik Coromant minskas utsläppen, och övergången till koldioxidneutral produktion underlättas. Partnerskapet minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 1 850 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 1 200 bilar. Koldioxidutsläppen minskar och är nu nära noll.

Samarbete med Sandvik Coromant

Att driva omställningen till energiproduktion fri från CO2-utsläpp år 2030 genom att investera i förnybar energi, modernisera värmeanläggningar och fjärrvärmenät, optimera energianvändningen, minimera användningen av bränsle och resterande syrgasnivåer i rökgaser samt att öka användningen av sidoströmmar och överskottsvärme.

Vi är fast beslutna att minska koldioxidutsläppen från vår egen energiproduktion och att skapa planer för omställningen tillsammans med våra kunder, samt att öka andelen sidoströmmar och lösningar för cirkulär ekonomi.

Under 2021 minskade vi våra koldioxidutsläpp enligt Scope 1 för såld energi med 35 % och ökade vår andel förnybar energiproduktion med 12 % till 75 %.

Digitalisering hjälper till att optimera energi- och materialflöden

Med bättre tillgång till information kan energi- och materialflöden optimeras för minskade utsläpp och minskning av restprodukter och avfall. Med implementering av Nevels fjärrdriftslösning och underhållsplattform på vår egen fabrik i Forssa har vi kunnat optimera förbränningsprocessen och minska resterande syrenivåer, CO2– och NOx-utsläpp.

Mot energiproduktion fri från CO2-utsläpp

År 2021 minskade Nevel sina CO2 Scope 1-utsläpp för såld energi med 35 %

Läs mer (Engelska)

Skapandet av en hög säkerhetskultur

Vi anser att varje handling räknas. Vi är fast beslutna att bygga en kultur som ger en bra och säker arbetsmiljö för oss, våra kunder och våra partner. Vår säkerhetsagenda bygger på principen om noll skador och fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder. Vi följer upp engagemanget genom våra interna planer och planer med våra partners.

 
 
 
 

Skapandet av ett företagsmedborgarskap byggt på etik, öppenhet och efterlevnad.

Nevels hållbarhetsarbete bygger på hög affärsetik, öppen och ansvarsfull styrning, proaktiv dialog med våra intressenter och avancerad riskhantering för att säkerställa att vårt företag och vår verksamhet följer reglerna. Nevel har initierat ett ESG-program för att ge fokus i hela organisationen på en grön omvandling och en klimatpositiv framtid. Vi rapporterar om verksamheten och framstegen genom vår årliga hållbarhetsrapport.
Etisk uppförandekod Kanal för visselblåsare