Skip to content

Hållbarhetsprogram

Destination: Klimatpositiv tillväxt

På väg mot minskade koldioxidutsläpp

Energibranschen har tagit stora steg i utvecklingen av lösningar för koldioxidneutral energi, och elkraft- och värmeproduktionens roll håller på att förändras. Vi befinner oss i en övergång från fossila bränslen till bioenergi, från biobränslen till icke-förbränning, och användning av el. En omställning som kräver framtidsvisioner, planering, samarbete mellan alla aktörer, och konkreta åtgärder.

Samtidigt som vi befinner oss mitt uppe i en energikris står hållbarhet, klimatfrågor och grön omställning högre än någonsin på agendan för våra kunder inom energiinfrastruktur. Att påskynda den gröna omställningen är en möjlighet som många företag har tagit fasta på. Det är dags att agera nu. Fördelarna med omställningen blir snabbt en nödvändighet, och för att bygga upp konkurrenskraften krävs att man är tidigt ute. Företag som har agerat tidigt har redan byggt upp hållbara energilösningar och är nu bättre positionerade för att i stället fokusera på tillväxt. Fördelarna med grön omställning kan variera, från flexibilitet för att uppfylla varierande krav och villkor, till energi- och kostnadseffektivitet, minskade utsläpp och möjliggörande av en cirkulär ekonomi, vilket innebär att avfallet minimeras.

Övergången till minskade koldioxidutsläpp måste vara rättvis och ta hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna. Dessa faktorer är avgörande för den gemensamma visionen och för att minimera negativa sidoeffekter. Tillsammans är vi en del av en samhällsrörelse som tillhandahåller lösningar för klimatet och den biologiska mångfalden. Varje åtgärd bidrar till ett större mål.

Next-level utility infrastructure

Vårt löfte är nästa nivå av infrastruktur

För oss på Nevel är hållbarhet den viktigaste drivkraften för hela vår verksamhet, och den är inbäddad i Nevels strategi. Vi tror att det förbättrar säkerheten och välbefinnandet samt skapar konkurrensfördelar för oss och våra intressenter. Vi har åtagit oss att bygga en grön omställning och en klimatpositiv framtid där människor, samhällen och företag kan blomstra. Vi driver förändringen genom vår hållbarhetsstrategi som bygger på följande fokusområden:

Att skapa lokala, cirkulära ekonomier tillsammans

Att driva omställningen till fossilfri energiproduktion

Att bygga en hälsosam och säker arbetsmiljö med principen noll olyckor

Att skapa ett företagsmedborgarskap byggt på etik, öppenhet och efterlevnad.

Att skapa lokala, cirkulära ekonomier tillsammans

Vi har åtagit oss att tillsammans med våra kunder och partners skapa, främja och investera i tillförlitliga och säkra lokala cirkulära ekonomier. Det innefattar samarbete med lokala samhällen och industrier för att öka förståelsen, och öka effektiviteten i resursanvändningen samt införandet av ren och miljövänlig teknik. Vi bygger och förnyar nya koncept som möjliggör en teknikneutral övergång till koldioxidneutral verksamhet. Vi samarbetar med leverantörer av biobränsle och säkerställer hållbara inköpsmetoder.

Att driva omställningen till koldioxidneutral energiproduktion senast 2030

Vi har åtagit oss att bli koldioxidneutrala i vår egen energiproduktion senast 2030, och att stödja våra kunders teknikneutrala omställning till koldioxidneutralitet. Vi investerar i förnybar energi, moderniserar värmeverk och fjärrvärmenät, optimerar energianvändningen, minimerar bränsleförbrukningen och håller rökgasernas restsyrenivåer till ett minimum.

Att bygga en hälsosam och säker arbetsmiljö med principen noll olyckor

Vi har åtagit oss att bygga en kultur som ger en säker och hälsosam arbetsmiljö för oss, våra kunder och våra partners. Vi anser att varje handling räknas. Vår säkerhetsagenda bygger på nollskadeprincipen och fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder.

Att skapa ett företagsmedborgarskap byggt på etik, öppenhet och efterlevnad

Vi är åtagna en hög etik och öppen och ansvarsfull styrning, strävar efter en proaktiv dialog med lokala samhällen och följer de senaste riskhanteringsmetoderna för att säkerställa efterlevnad för vår verksamhet och våra verksamheter. Vi säkerställer en trygg energiförsörjning. Nevel har ett ESG-program för att fastställa årliga hållbarhetsmål och i hela organisationen fokusera mot en klimatpositiv tillväxt.