Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Kohti vihreää siirtymää ja ilmastopositiivista tulevaisuutta

Uudelle aikakaudelle kohti hiilestä irtautumista

Energiateollisuus on ottanut harppauksia kehittääkseen ratkaisuja kohti hiilineutraalia energiaa. Nyt olemme uuden aikakauden edessä ja pidemmän matkan alussa. Sähkön ja lämmityksen rooli muuttuu. Olemme siirtymässä fossiilisista polttoaineista bioenergiaan, biopolttoaineista ei-poltettaviin energialähteisiin sekä sähkön käyttöön. Tämä muutos vaatii tulevaisuuden ennakointia, suunnittelua, toimijoiden yhteistyötä ja konkreettisia toimia. Siirtymä hiilestä irtautumiseen on oltava oikeudenmukaista ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Kaikki nämä tekijät ovat ratkaisevia yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi ja negatiivisten sivuvaikutusten minimoimiseksi. Yhdessä olemme osa liikettä, joka luo ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta kehittäviä ratkaisuja. Jokainen teko edistää suurempaa päämäärää.

Next-level utility infrastructure

Nostamme infrastruktuurisi uudelle tasolle

Nevelillä vastuullisuus on liiketoimintanne keskeisin ajuri. Uskomme, että vastuullisuus lisää turvallisuutta ja hyvinvointia ja tuo kilpailuetua niin meille kuin sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet rakentamaan vihreää siirtymää ja ilmastopositiivista tulevaisuutta, jossa ihmiset, yhteisöt ja yritykset kukoistavat. Rakennamme tätä muutosta vastuullisuusohjelmamme avulla, joka perustuu kolmeen kokonaisuuteen:

Luomme yhdessä paikallisia kiertotalouksia

Ajamme muutosta CO2-päästöttömään energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä

Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria ja kestävää yrityskansalaisuutta

Luomme yhdessä paikallisia kiertotalouksia kehittämällä energia- ja materiaalivirtoja sekä sivuvirtojen käyttöä. Löydämme synergioita ja tuomme hyötyä koko yhteiskunnalle, mukaan lukien asiakkaamme kuten kunnat, teollisuus sekä kaukolämpöasiakkaat.

Olemme sitoutuneet edistämään sivuvirtojen käyttöä ja rakentamaan muutosta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä tarkoittaa yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja teollisuuden kanssa sekä ymmärryksen lisäämistä kiertotaloudesta ja sivuvirtojen hyödyntämisestä. Rakennamme ja innovoimme uusia konsepteja, jotka mahdollistavat teknologianeutraalin siirtymisen hiilineutraaleihin toimintoihin ja sivuvirtojen hyödyntämisen energiantuotannossa.

Olemme toteuttaneet merkittäviä päästövähennyksiä korvaamalla öljylämmitystä lämmön talteenoton ja biolämmön yhdistelmällä

Sandvik Coromantin tukeminen päästöjen vähentämisessä ja siirtymisessä hiilineutraaliin tuotantoon. Yhteistyö on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä jopa 1 850 tonnilla vuodessa, mikä vastaa 1 200 auton vuosittaisia päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet ja ovat nyt lähellä nollaa.

Olemme olleet mukana luomassa kestävää biotaloutta yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa

Yhteistyö on keskittynyt kaukolämpö- ja teollisuuslämmitysratkaisuihin sekä mittakaavaetujen luomiseen lisäämällä kunnan ja teollisuuden välistä yhteistyöstä. Nevel on operoinut Lieksan kaukolämpöverkkoa yli kaksikymmentä vuotta ja nykyään paikallisen sahan sahanpuru ja kuori muodostavat yli puolet polttoaineesta, jota tarvitaan lämmön tuottamiseen koko kunnallisverkolle ja tehtaalle itselleen. Näin vähennämme polttoainejätteitä ja liikenteen päästöjä mahdollistaen resurssitehokkaan kunnallisen ekosysteemin.

Ajamme muutosta CO2-päästöttömään energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä investoimalla uusiutuvaan energiaan, modernisoimalla lämpölaitoksia ja kaukolämpöverkkoja, optimoimalla energiankäyttöä, minimoimalla polttoaineen käyttöä ja savukaasujen jäännöshapen määrää sekä edistämällä sivuvirtojen ja hukkalämmön hyödyntämistä energiantuotannossa.

Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä omassa energiantuotannossamme ja rakentamaan muutostiekarttoja yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä lisäämään sivuvirtojen ja kiertotalousratkaisujen osuutta.

Digitalisaatio auttaa optimoimaan energia- ja materiaalivirtoja

Digitaalisten ratkaisujen tuottamalla tiedolla voidaan energia- ja materiaalivirtoja optimoida päästöjen sekä jäännöstuotteiden ja -jätteiden vähentämiseksi. Hyödyntämällä Nevel Remote operations and maintenance platform -etäkäyttöalustaa Forssan tehtaallamme, olemme optimoineet palamisprosessia sekä vähentäneet jäännöshapen määrää, CO2– ja pienhiukkaspäästöjä.

CO2-päästötön energiantuotanto

Vuonna 2021 vähensimme myydyn energian CO2 Scope 1 -päästöjämme 35 % ja kasvatimme osuuttamme uusiutuvan energian tuotannosta 12 %, joka on nyt 75 %.

Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria ja kestävää yrityskansalaisuutta

Uskomme, että jokainen teko merkitsee. Olemme sitoutuneet rakentamaan kulttuuria, joka tarjoaa hyvän ja turvallisen työympäristön meille, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Turvallisuusagendamme pohjautuu nolla tapaturmaa -periaatteelle ja keskittyy ennalta ehkäiseviin turvallisuustoimenpiteisiin. Seuraamme tämän sitoumuksen toteutumista omien sisäisten sekä kumppaniohjelmien avulla.

Vastuullisuus on ollut agendallamme korkealla Nevelin perustamisesta lähtien

Vastuullisuutta ja turvallisuutta koskevilla sisäisillä arvioinneilla olemme tunnistaneet keskeiset painopisteet ja puutteet ja laatineet pitkän aikavälin tiekartan, joka ohjaa tekemistämme. Uskomme, että tehtävämme on rakentaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, vähentää päästöjä ja jätettä sekä lisätä tietoisuutta paikallisen kiertotalouden hyödyistä. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme osa laajempaa energia- ja materiaaliekosysteemiä, joka tarjoaa ratkaisuja ilmastokysymyksiin sekä biologiseen monimuotoisuuteen. Kaikki tämä vaatii yhteistä työtapaa, jota edellytämme kaikilta toimijoilta arvoketjussamme.

Toimintaperiaate

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030 tarjoaa yhteisen näkemyksen maailmanlaajuisesta kestävyydestä. Agendan 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat kehotus toimia maailmanlaajuisessa kumppanuudessa ja kaikkien valtioiden, järjestöjen, yksilöiden ja yritysten toimesta.

Nevel on sitoutunut tehostamaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Ydinliiketoiminnassamme keskitymme erityisesti seuraaviin tavoitteisiin.

7 – Edullista ja puhdasta energiaa

Pyrimme olemaan hiilidioksidipäästöttömiä omassa tuotannossamme vuoteen 2030 mennessä. Tuemme asiakkaidemme teknologianeutraalia siirtymää CO2 -neutraaliuteen.

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja vierailijoillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisevin ja työhyvinvointia edistävin menetelmin. Hyödynnämme työohjeitamme ja henkilöstömme osaamista riskien ja vaarojen tunnistamisessa ja vähentämisessä.

9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Rakennamme edistynyttä infrastruktuuria teollisuudelle ja kunnille yhdessä heidän kanssaan sekä innovoimme uusia konsepteja. Pyrimme olemaan osa laajempaa energia- ja materiaaliekosysteemiä. Varmistamme energian toimitusvarmuuden.

12 – Vastuullista kuluttamista

Luomme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa paikallisia kiertotalouksia, mm. hyödyntämällä sivuvirtoja ja hukkalämpöä sekä minimoimalla jätteet. Mahdollistamme teknologianeutraalin siirtymän hiilineutraaleihin toimintoihin ja kasvatamme sivuvirtojen ja sertifioidun puun osuutta energiantuotannossa. Edistämme ja lisäämme ymmärrystä kiertotaloudesta.

15 – Maanpäällinen elämä

Tuemme biologista monimuotoisuutta tekemällä yhteistyötä biopolttoainetoimittajien kanssa varmistaaksemme kestävät käytännöt. Käytämme tarkoitukseen sopivaa sertifioitua ylijäämäpuuta.

Nevel saavutti ennätysvähennykset hiilidioksidipäästöissä ja kasvatti uusiutuvan energian tuotantoa 75 prosenttiin

Nevelin vastuullisuusraportin mukaan yhtiö vähensi myydyn energian hiilidioksidipäästöjä (Scope 1) ennätykselliset 35 prosenttia vuonna 2021. Päästöjen lasku ja energiatehokkuuden kasvu saavutettiin pääosin pilotoimalla uusia teknologioita, optimoimalla polttoaineiden käyttöä ja investoimalla uusiutuvaan energiaan. Vuonna 2021 Nevel teki operatiivisia muutoksia muun muassa luopuakseen turpeen käytöstä Forssassa ja Lieksassa. Uusiutuvan energian osuus nousi 75 prosenttiin.

Lataa raportti (eng.) Lehdistötiedote