Skip to content

Mål för hållbar utveckling

Mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015, ger en gemensam vision för global hållbarhet. Agendans 17 mål för hållbar utveckling (SDG – Sustainable Development Goals) är en uppmaning till handling, åtgärder som vidtas av alla i globala partnerskap – stater, organisationer, individer och företag.

Nevel har åtagit sig att stödja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. I vår kärnverksamhet fokuserar vi särskilt på följande hållbarhetsmål.

7 – Överkomlig och ren energi

Med syfte att öka andelen förnybar energi och förbättra vår energieffektivitet har vi åtagit oss att senast 2030 vara koldioxidneutrala i vår egen energiproduktion.

8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi är åtagna att främja en hög hälso- och säkerhetskultur och erbjuda våra medarbetare, partners och besökare en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vår säkerhetsagenda fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder och bygger på en princip om noll olyckor.

9 – Industri, innovation och infrastruktur

Vi är åtagna att investera i och bygga avancerad infrastruktur och bidra till att driva fram hållbara samhällen genom att uppgradera infrastrukturen och göra den hållbar med hjälp av effektivare resursanvändning och ökad användning av ren och miljövänlig teknik.

10 – Minskade ojämlikheter inom och mellan länder

För att stärka och främja allas sociala, ekonomiska och politiska integration är vårt åtagande att främja lika möjligheter, gott ledarskap och personlig utveckling.

12 – Ansvarsfull produktion och konsumtion

Vi är åtagna att utveckla hållbarheten i vår energiproduktion och våra metoder för hantering av leveranskedjan, stödja våra kunder i deras omvandlingsarbete och förse våra fastighetskunder med bekymmersfri tillgång till energi och en tillförlitlig och säker framtidssäkrad energiplattform. Det gör vi genom att uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser, och minska avfallet genom återvinning och återanvändning.

13 – Klimatåtgärder

Vi planerar för riskminimering vid större natur- och miljökatastrofer och ökar medvetenheten om hur klimatförändringarna kan minskas. På så sätt vidtar vi brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter, och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror.

15 – Livet på land

För att främja ett hållbart skogsbruk och stoppa förlusten av biologisk mångfald har vi åtagit oss att stödja utvecklingen av biologisk mångfald.

16 – Fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling

För att främja fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling, och utveckla effektiva, ansvarsfulla och transparenta institutioner, är vi åtagna att bli en hållbar och transparent företagsmedborgare på alla platser där vi är verksamma, och att se till att vårt företag och vår verksamhet följer alla regler.