Skip to content

Mål för hållbar utveckling

Mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015, ger en gemensam vision för global hållbarhet. Agendans 17 mål för hållbar utveckling (SDG – Sustainable Development Goals) är en uppmaning till handling, åtgärder som vidtas av alla i globala partnerskap – stater, organisationer, individer och företag.

Nevel har åtagit sig att stödja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. I vår kärnverksamhet fokuserar vi särskilt på följande hållbarhetsmål.

7 – Hållbar energi för alla

Vi strävar efter att uppnå noll koldioxidutsläpp i vår egen produktion till 2030. Vi stöder våra kunders teknikneutrala omställning till koldioxidneutralitet.

8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi har åtagit oss att erbjuda våra anställda, partners och besökare en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att använda metoder som förebygger skador och olyckor och främjar välbefinnande på jobbet. Vi använder våra arbetsinstruktioner och vår personals kompetens för att identifiera och minska risker och faror.

9 – Hållbar energi, innovationer och infrastruktur

Vi bygger avancerad infrastruktur för och tillsammans med industrier och kommunala verksamheter, och utvecklar nya koncept. Vi strävar efter att vara en del av ett större energi- och materialekosystem. Vi säkerställer försörjningstrygghet gällande energi.

12 – Hållbar konsumtion och produktion

Tillsammans med våra kunder och partner skapar vi lokala cirkulära ekonomier, exempelvis genom att utnyttja sidoströmmar och överskottsvärme samt minimera avfall. Vi möjliggör teknikneutral omställning till koldioxidneutral verksamhet och ökar andelen sidoströmmar och certifierat trä som används i energiproduktion. Vi främjar och ökar förståelsen för cirkulär ekonomi.

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vi stödjer biologisk mångfald genom att arbeta tillsammans med leverantörer av biobränslen i syfte att säkerställa hållbara metoder. Vi använder certifierat spillvirke, lämpat för ändamålet.