Skip to content

Industriella infrastrukturlösningar

Nästa nivå av energi infrastruktur för processindustrier

Anpassning till en marknad i förändring

Säkerhet och hög tillgänglighet är avgörande faktorer för dagens industriföretag, men det är även viktigt att förbättra hållbarheten och minimera koldioxidutsläppen. För att åstadkomma detta, och anpassa sig till den förändrade affärsmiljön, blir fabriker med slutna kretslopp och lösningar för cirkulär ekonomi allt viktigare. För industriföretag innebär detta användning av energi som är fri från koldioxidutsläpp, utnyttjande av sidoströmmar genom material- och värmeåtervinning och säkerställande av processoptimering och energieffektivitet genom digitaliserad verksamhet.

Fördelarna med transformerad affärsverksamhet

För att säkerställa er konkurrenskraft är det viktigt att agera nu, speciellt inom energi- och materialkrävande industrier. Typiska industrisegment där snabb transformation är avgörande är livsmedel och drycker, glas och metall, kemikalier och bioprodukter samt massa- och pappersindustrin. Med rätt arbetsmodell kommer ni att kunna fokusera på er kärnverksamhet och förbättra hållbarheten och konkurrenskraften, samtidigt som ni skapar effektivitet och transparens i er verksamhet.

Nevel lösningar för cirkulär ekonomi

Värme- och ångproduktion – i samarbete med våra kunder identifierar vi nya möjligheter att förbättra kostnadseffektiviteten och hållbarheten genom att fasa ut fossila bränslen.

Värmeåtervinning – söka nya möjligheter att återvinna överskottsvärme och energi och återanvända den till produktionsprocesser eller utnyttja den som en ytterligare intäktskälla i samarbete med kommunala verksamheter, exempelvis för fjärrvärme.

Hantering av sidoströmmar – utveckling av lösningar för återvinning av material från restavfall i sidoströmmar för att förbättra miljöprestanda och öppna för nya möjligheter att generera intäkter.

Biogasproduktion från sidoströmmar – identifiera möjligheter att utnyttja olika sidoströmmar av organiskt avfall för biogasproduktion, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att ge tillgång till en ny källa med grön energi.

Industriell vattenrening – kartläggning av nya metoder för att dels rena spillvatten för att säkerställa att bestämmelser följs, dels underlätta återvinning och återanvändning av värdefulla material som finns i spillvattnet.

Din partner för klimatpositiv tillväxt

Att planera, genomföra och driva den nödvändiga energiinfrastrukturen är inte en kärnkompetens för de flesta industriföretag. Det kan därför vara klokt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, medan en betrodd partner tar ansvar för deras energiproduktion.

Vi planerar, bygger och driver både ny och befintlig infrastruktur för energiförsörjning. Vi investerar för våra kunders räkning så att företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital till sin kärnverksamhet. Vi möjliggör minskade produktionskostnader, säkerställer optimerad resurs- och energianvändning och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38

Mike Lindén

Industrial business

Sweden

+46 706 683 017

Christian Englund

Industrial business

Sweden

+46 76 109 56 31