Skip to content

Nevels partnerskapsmodell

Ett riskfritt sätt att köpa energitjänster som en tjänst

Gemensamt skapande av klimatpositiva nyttolösningar

Att planera, realisera och driva energiinfrastruktur är för de flesta industriföretag inte en kärnkompetens. För dessa företag kan det därför vara klokt att fokusera på sina kärnverksamheter, medan en betrodd partner tar ansvar för produktionen av den energi som krävs för respektive verksamhet. Med Nevels starka expertis och kundorienterade partnerskapsmodell kan industrikunder dra nytta av kundanpassade lösningar för energiförsörjning och cirkulär ekonomi. Genom samarbete med Nevel kan industriföretag minska sina produktionskostnader, optimera sin resurs- och energianvändning och nå sina hållbarhetsmål.

Nevel erbjuder ett riskfritt och förutsebart sätt att köpa ändamålsenlig energi som en tjänst, till konkurrenskraftiga priser. Genom vår långsiktiga partnerskapsmodell utformar, bygger och driver vi ny infrastruktur för energitjänster – eller tar ansvar för driften av befintlig infrastruktur – på uppdrag av kunden. Det gör det möjligt för industriföretag att förbättra sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital för sin kärnverksamhet. Nevel stöder kunderna i alla energirelaterade frågor under hela partnerskapet, och utvecklar ständigt lösningar för att möjliggöra kontinuerlig förbättring.

Utformning

Vi utformar och specificerar den bästa möjliga helhetslösningen baserat på kundens nuvarande situation och framtida behov.

Finansiering och genomförande

Vi investerar för våra kunders räkning och tar fullt ansvar för konstruktion och riskhantering.

Drift och underhåll

Vi säkerställer trygg energiförsörjning och hanterar förebyggande underhåll, både lokalt och genom vår fjärrdrifttjänst dygnet runt.

Långsiktigt samarbete

Vi investerar i nya innovationer och kontinuerlig förbättring av verksamheten, med hänsyn till kundens förändrade behov under avtalsperioden.

Utformning

Planeringsfasen inleds alltid med en noggrann analys av kundens nuvarande situation och en kartläggning av framtida behov. Det säkerställer att den föreslagna lösningen passar kundens behov på bästa sätt, oavsett om det handlar om att minska utsläpp eller kostnader, eller att främja en cirkulär ekonomi. Förplaneringen omfattar jämförelse och utvärdering av olika lösningar samt tekniskt genomförande av den valda lösningen. Den omfattar även ekonomiska beräkningar och mål för utsläppsminskningar för att hantera utmanande miljökrav.

Finansiering och genomförande

Vår verksamhetsmodell möjliggör både utnyttjande av befintlig energiinfrastruktur och framtagning av ny infrastruktur. I båda fallen investerar vi på uppdrag av våra kunder, så att de kan stärka sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital för sin kärnverksamhet. Under genomförandefasen tar vi fullt ansvar för projektledningen av byggprojektet, inklusive anbudsförfarande och hantering av leverantörer, investeringsstöd och relevanta tillståndsfrågor. Dessutom bär vi riskerna med projektet, exempelvis när det gäller tidsplaner och kostnader.

Drift och underhåll

Efter avtalat uppdrag är vår viktigaste uppgift att säkerställa avbrottsfri drift och en trygg energiförsörjning. Våra experter tar hand om den dagliga driften och anläggningarna övervakas med hjälp av vår fjärrdrifttjänst dygnet runt. Fjärrövervakningen implementeras genom branschens mest avancerade, digitala drift- och underhållsplattform, som möjliggör snabb problemlösning och effektiv optimering av resurser. Data som genereras av plattformen möjliggör förebyggande underhåll av anläggningarna och ger värdefull information som stöd för affärsbeslut.

Långsiktigt samarbete

Utöver framtagning av ny energiinfrastruktur stöder vi kunden under hela partnerskapet, inklusive ständig utveckling av befintliga lösningar. Den ständigt skiftande verksamhetsmiljön kräver kontinuerlig uppföljning av förändringarna på marknaden, och vi är åtagna att främja övergången till en koldioxidfri framtid tillsammans med våra kunder. Att utveckla verksamheten, hantera energikostnaderna och förbättra energieffektiviteten är en viktig del av det långsiktiga samarbetet. Flexibla avtalsvillkor ger den flexibilitet som behövs för anpassning till förändringar, och möjliggör realisering av nya innovationer under avtalsperioden. Vi har en öppen dialog med kunderna under hela avtalsperioden för att kunna svara upp mot kommande behov.

Tack vare vårt samarbete med Nevel kan vi återanvända stora mängder energi. Det är bråttom, eftersom samhället står inför utmaningen att minska utsläppen och använda energi mer effektivt.

Fredrik Cato

Technology Manager, Trioworld

Er partner för klimatpositiv infrastruktur

Nevel förser industrikunder med expertis och erfarenhet av material-, informations- och energiflöden och deras hantering, för att bidra till smarta infrastrukturinvesteringar och optimering av verksamheten. Vi erbjuder energilösningar inklusive ånga och värme, återvinning av kyla och värme i industriell skala, samt lösningar för sidoströms- och materialeffektivitet såsom återvinning och utnyttjande av restprodukter. Vi erbjuder även lösningar för industriell vattenrening, exempelvis avmineraliserat vatten och återvinning av näringsämnen.

Läs mer

Är du intresserad av att diskutera en potentiell samarbetsmodell för ert företag?

Kontakta oss

Följ oss på LinkedIn