Skip to content

Massa- och pappersindustri

Kostnadseffektiv och hållbar energi infrastruktur

Massa- och pappersindustrin är ryggraden i de nordiska ekonomierna och en mycket innovativ sektor som ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom industrin. Företagen söker ständigt efter nya sätt att utvinna ytterligare värde ur produkter och produktionsprocesser, med särskilt fokus på utnyttjande av sidoströmmar med avfall och överskottsvärme.

Massa- och papperstillverkning är extremt energiintensiv och energikostnaderna utgör i genomsnitt 30 % av de totala kostnaderna. Produktionsprocesserna har traditionellt sett varit starkt beroende av fossila bränslen för att generera de stora mängderna värme och ånga som behövs vid fabrikerna.

Med särskild tanke på stigande energikostnader och skiftande beskattningsregler, stödjer Nevel företag att bli mer konkurrenskraftiga genom att underlätta tillgången till en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv energiförsörjning och nya innovativa sätt att hantera utmaningarna med minskade koldioxidutsläpp och miljöbestämmelser.

Minskning av koldioxidutsläppen med bibehållen lönsamhet

Nevels långa erfarenhet av samarbete med massa- och pappersföretag i Norden innebär att vi har en djup förståelse för industrin, processerna och de viktigaste utmaningarna som industrin står inför vid minskningen av koldioxidutsläppen, samtidigt som lönsamheten bibehålls. Med vår hjälp kan företagen frigöra kapital, fokusera på sina kärnverksamheter och bli mer konkurrenskraftiga.

Nevel Åmotfors använder fasta bränslen i form av kommunalt avfall och verksamhetsavfall, vilka utgörs av biomassa i form av den biologiskt nedbrytbara delen av avfallet. Bränslenas ursprung är Sverige och Norge och uppfyller hållbarhetskriterierna för sin värme- och elproduktion.

Nevels lösningar för att minska koldioxidavtrycket och förbättra lönsamheten

Primär energiproduktion – samarbete med fabrikerna från fall till fall för att kartlägga nya möjligheter att förbättra den primära energiproduktionens kostnadseffektivitet, genom att fasa ut fossila bränslen för värme- och ångproduktion.

Värmeåtervinning – söka nya möjligheter att återvinna överskottsvärme och energi och återanvända den till produktionsprocesser eller utnyttja den som en ytterligare intäktskälla i samarbete med kommunala verksamheter, exempelvis för fjärrvärme.

Hantering av sidoströmmar – utveckling av lösningar för materialåtervinning och utnyttjande av sidoströmmar med avfall.

Lösningar för rening av spillvatten – identifiera effektiva processer för hantering av spillvatten för att säkerställa att miljöbestämmelser och mål för materialåtervinning uppfylls.

Vår samarbetsmodell

Att planera, genomföra och driva den nödvändiga energiinfrastrukturen är inte en kärnkompetens för de flesta industriföretag. Det kan därför vara klokt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, medan en betrodd partner tar ansvar för deras energiproduktion.

Vi planerar, bygger och driver både ny och befintlig infrastruktur för energiförsörjning. Vi investerar för våra kunders räkning så att företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital till sin kärnverksamhet. Vi möjliggör minskade produktionskostnader, säkerställer optimerad resurs- och energianvändning och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Läs mer

Låt oss hjälpa er!

Kontakta oss för att höra hur Nevel kan hjälpa er på vägen mot en koldioxidneutral och resurseffektiv infrastruktur.

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38