Skip to content

Metall- och gruvindustri

Hållbar, säker och kostnadseffektiv energiförsörjning

Metall- och gruvindustrin i Norden är en aktiv och mångsidig sektor som omfattar järn, stål, icke-metaller och industriella mineraler. Särskilt Sverige och Finland har stora fyndigheter av värdefulla råvaror. På grund av allt strängare miljöbestämmelser är minskning av koldioxidutsläpp ett högprioriterat område för företagen inom industrin, särskilt för producenter av stål och rostfritt stål, som söker nya produktionsmetoder både genom att uppgradera befintliga produktionsanläggningar för gråjärn och genom projekt inom grön omställning.

Den energikrävande industrin är starkt beroende av elektricitet för att driva sina processer, men även olika gaser och fossila bränslen ingår i energimixen. Produktionen av stål och icke-järnhaltiga metaller står för den största delen av den totala energiförbrukningen. Industrin använder också stora mängder vatten för olika processer, exempelvis anrikning.

Det starka beroendet av elektricitet och fossila bränslen gör att metall- och gruvindustrin är utsatt för ökade kostnader för el, bränslen och utsläppsrätter. Samtidigt blir miljökraven allt strängare, särskilt när det gäller rening av industriellt spillvatten och åtgärder för att miska utsläpp, exempelvis dammbindning i gruvor.

Säker och kostnadseffektiv energiförsörjning

Som en erfaren partner inom energieffektiva och hållbara energilösningar är vi väl lämpade att stödja företag inom metall- och gruvindustrin med en mängd olika lösningar som gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina kärnverksamheter. Vi hjälper företagen att bli mer konkurrenskraftiga genom att underlätta tillgången till en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv energiförsörjning samt nya innovativa sätt att hantera utmaningarna med dekarbonisering och överensstämmelser med miljökrav.

Nevels lösningar för att minska koldioxidavtrycket och förbättra lönsamheten

Värme- och ångproduktion – samarbete med kunderna för att identifiera nya möjligheter att förbättra kostnadseffektiviteten och hållbarheten vid värme- och ångproduktion, med särskilt fokus på att hantera den förväntade ökningen av energiintensiteten till följd av minskade koldioxidutsläpp.

Industriell vattenrening – kartlägga nya metoder för att både rena spillvatten för att se till att bestämmelserna följs och underlätta återvinning och återanvändning av värdefulla kemikalier och mineraler som finns i spillvattnet.

Hantering av sidoströmmar – lösningar för återvinning av värdefulla metaller och mineraler från sidoströmmar med avfall, såsom stoft och slagg, för att maximera resursanvändningen.

Vår samarbetsmodell

Att planera, genomföra och driva den nödvändiga energiinfrastrukturen är inte en kärnkompetens för de flesta industriföretag. Det kan därför vara klokt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, medan en betrodd partner tar ansvar för deras energiproduktion.

Vi planerar, bygger och driver både ny och befintlig infrastruktur för energiförsörjning. Vi investerar för våra kunders räkning så att företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital till sin kärnverksamhet. Vi möjliggör minskade produktionskostnader, säkerställer optimerad resurs- och energianvändning och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Läs mer

Låt oss hjälpa er!

Kontakta oss för att höra hur Nevel kan hjälpa er på vägen mot en koldioxidneutral och resurseffektiv energiförsörjning.

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43