Skip to content

Förnybar fjärrvärme och resurseffektivitet med Jeld-Wen i Åstorp

maj 18, 2020
  • Referenser och samarbete

Nevels fjärrvärmeverk i skånska Åstorp förser bostäder i stora delar av centrala Åstorp samt det närliggande industriområdet med närproducerad, förnybar fjärrvärme. Dessutom återvinns restprodukter från dörrtillverkaren Jeld-Wens dörrtillverkning på orten. Ett resurseffektivt, lokalt ekosystem som bidrar till uppsatta miljömål.

I Åstorp arbetas det ihärdigt med att minska förbrukningen av fossila bränslen, och när det gäller uppvärmning har Åstorp kommit långt. Många av kommunens fastigheter är anslutna till värmenätet och värmeverket på Magasinsgatan förser stora delar av centrala Åstorp samt industriområdet med fjärrvärme. Ett av industriföretagen är globala Jeld-Wen, som här främst tillverkar innerdörrar för bostäder.

Samarbetet med Nevel sker i enlighet med Jeld-Wens miljöpolicy och under 2018–2020 har Jeld-Wen genomfört ett mycket stort miljö- och energieffektiviseringsprojekt – och bytt ut hela värmeenergiförsörjningen från fossil förbränning av naturgas till nära 100 % förnybar energi i form av fjärrvärme. I retur levererar Jeld-Wen stora mängder restprodukter i form av sågspån från produktionen till Nevel, som återvinner det som bränsle i fjärrvärmeanläggningar som är anpassade för det. Allt handlar om resurseffektivitet och energieffektiva lösningar som gynnar alla parter och bidrar till en minskning av andelen växthusgaser i atmosfären.

– Förutom att vi gått från icke förnybar energi till förnyelsebar energi har projektet även inneburit tekniska förbättringar som gett en stor energibesparing för Jeld-Wen i Åstorp med en minskad årlig energiförbrukning med cirka 4 000 MWh, säger Jakob Hjorthagen, teknisk chef hos dörrtillverkaren.
Bränslet är som eldas i Åstorps värmeverk består främst av närproducerade och förnybara restprodukter från skogsavverkning och sågverk. Anläggningen har också möjlighet att utnyttja recirkulerat träflis från träpallar, emballage, rivningsvirke samt spill från ny- eller ombyggnad. Värmeverket är också utrustat med så kallad rökgaskondensering, som gör det möjligt att utvinna ytterligare cirka 20 % effekt efter förbränningen av bränslet. Totalt står det förnybara bränslet för cirka 98 % av den tillförda energin i anläggningen.

– Arbetet med att finna fler energibesparingar och miljöförbättrande åtgärder sker kontinuerligt över hela vårt verksamhetsområde. Det sker i samarbete med både kunder och leverantörer samt internt inom bolaget. Med Nevels lokala avdelning har vi kontinuerliga arbetsmöten för att diskutera och implementera förbättringar och vi ser framemot ett fortsatt gott och konstruktivt samarbete som gynnar båda verksamheterna ur ett miljö -och effektiviseringsperspektiv, summerar Jakob Hjorthagen.

Om Jeld-Wen
Jeld-Wens miljöpolicy anger bland annat att ständig förbättring av miljöprestandan och minimering av miljöpåverkan är integrerade och grundläggande delar av affärsstrategin och driftsstandarder. Det är Jeld-Wens policy att bedriva sin affärsverksamhet för att undvika skador på miljön eller någon av dess invånare.

Jeld-Wen Sverige AB ingår i den internationella Jeld-Wen-koncernen med cirka 21 000 anställda. I Sverige finns cirka 850 anställda i verksamheter på ett flertal orter i Sverige. Här arbetar företaget till största del med varumärkena Swedoor och Dooria. Jeld-Wens anläggning i Åstorp tillverkar i huvudsak innerdörrar för bostadsändamål samt bedriver en omfattande lagerterminal som försörjer Sverige och Norge med Jeld-Wens olika dörrprodukter.

Om Nevel
Nevel är ett företag inom avancerad infrastruktur, med uppdraget att ta sina kunders infrastrukturlösningar till nästa nivå. Företaget driver mer än 150 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, med branschens mest sofistikerade, digitala plattform. Nevel sysselsätter 125 experter i Finland, Sverige och Estland. Företagets omsättning är 100 miljoner euro. Nevel är helägt av finska Vapo Group.