Skip to content

Gnosjös fjärrvärmenät växer och ger fortsatt tillgång till fossilfri energi

november 10, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Fjärrvärme är en energieffektiv uppvärmningsform som ger stora fördelar, både för klimatet och den lokala ekonomin. Nevel har levererat förnybar fjärrvärme till kommunala fastigheter i Gnosjö sedan 2018, och för att möta en ökad efterfrågan har fjärrvärmenätet nu byggts ut med en energieffektiv flispanna och ytterligare 7 kilometer kulvertnät.

Den nya anläggningen bidrar till kommunens målsättning att ställa om från biogas och naturgas till förnybara energikällor, och samarbetet mellan Gnosjö kommun och Nevel minskar koldioxidutsläppen med 2 676 ton/år.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet har skett för att garantera våra värmeleveranser och för att möta kundernas ökande behov.

Intresset för fjärrvärme är stort i Gnosjö och Nevel har blivit kontaktade av ett stort antal nya kunder som vill ansluta sig till vårt fjärrvärmenät, och utbyggnaden av fjärrvärmenätet har fortsatt under 2022. Bland annat har en ny panncentral uppförts och den driftsatta anläggningen har anslutits till det befintliga nätet.

Projektet har fått stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Den nya flispannan, med rökgaskondensering och elfilter, klarar redan nu de krav på rening som börjar gälla i hela EU från 2030.

– Vi tror att fjärrvärme kommer att vara den dominerande uppvärmningsformen i Gnosjö i framtiden. När hela samhällen driver på omställningen till förnybara energikällor för att nå en klimatneutral framtid, är fjärrvärme från Nevel en attraktiv form av uppvärmning, säger Per Ander, försäljningschef på Nevel.

Hillerstorp är en större tätort i Gnosjö kommun och där finns många framgångsrika industriföretag. Nevel har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att även ansluta fem hus i Hillerstorp, ägda av det kommunala fastighetsbolaget Järnbäraren.

Nevel strävar efter lösningar som får lokala, cirkulära ekonomier att växa, exempelvis genom att ta tillvara överskottsvärme från industrier längs kulvertnätet eller genom samarbete med lokala entreprenörer för utnyttjande av spillmaterial som kan användas i produktionen av fjärrvärme.

Utbyggnaden i Gnosjö

  • Ökning av värmeförsäljningen från 3,4 GWh till 14,0 GWh
  • Ersätter andra uppvärmningsformer, minskade koldioxidutsläpp med 2 676 ton/år
  • De minskade koldioxidutsläppen motsvarar ca 31 % av alla bilar i Gnosjö kommun
  • Gnosjö fjärrvärme

Läs mer om fjärrvärmesatsningarna på https://nevel.com/sv/reference/gnosjo-kommun/

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Bäckström
Sverigechef, Nevel
E-post: peter.backstrom@nevel.com
Telefon: +46 76 141 44 16

Hanna Viita
Hållbarhetschef, Nevel
E-post: hanna.viita@nevel.com
Telefon: +358 40 167 17 55

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.