Skip to content

Nevel certifierat för produktion av biokol i Kramfors

april 13, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevels fjärrvärmeanläggning i Kramfors har certifierats för produktion av biokol. Ett lokalt kretslopp bildas nu där koldioxid återförs till marken i stället för släppas ut i atmosfären och bidra till global uppvärmning.

Sedan förra året testar och utvecklar energiinfrastrukturföretaget Nevel en process för att producera biokol vid sin förbränningsanläggning i Kramfors. Syftet är att binda koldioxid för att minska växthusgasutsläpp.

– Pilotprojektet har gått över förväntan. De förändringar vi gjort i produktionen har gett bra resultat, och efterfrågan på biokol är stark. Vi kommer att fortsätta att utveckla både teknik och logistisk med målet att producera biokol på flera av Nevels värmeanläggningar runt om i Sverige och Finland, säger Peter Bäckström, Sverigechef på Nevel.

Tekniken, så kallad pyrolys, handlar om förbränning i syrefattig miljö. Vid sidan om värme produceras träkol som kan användas bland annat för jordförbättring.

Nevels process för framställning av biokol certifierades i december 2021 av European Biochar Certificate (EBC) som ett av de första i Sverige. Certifieringen har utvecklats av Ithaka, ett schweiziskt icke-vinstdrivande forskningsinstitut, och är Europas de facto-standard på området.

EBC certifierar inte anläggningar vars huvudsyfte är att framställa biokol. Poängen är att ta tillvara sidoströmmar från annan produktion – exempelvis produktion av papper, trävaror eller värme. Att avverka och bränna träd endast för att framställa träkol kan aldrig bli en hållbar process.

Idag används biokol mest som jordförbättringsmedel i park- och trädgårdsodling. Stockholms stad har beslutat att använda biokol i stället för torv i alla parker och planteringar. Genom att låta torven ligga obruten i marken och i stället använda biokol undviks stora utsläpp av växthusgaser.

Inom jordbruk och stålindustri pågår forskning för att ersätta fossila bränslen, som stenkol och olja, med biokol. Om det lyckas väntar en enorm marknad. Men det är inte mot storskalighet Nevel siktar.

– Vi vill bidra till lokala cirkulära ekonomier och är ständigt på jakt efter nya sätt att få ut så stor nytta och så lite negativ miljöpåverkan som möjligt i våra anläggningar. I anläggningar som använder biobränsle kan biokol göra stor nytta för att minska klimatavtrycket, fortsätter Peter Bäckström.

I anläggningen i Kramfors eldas framför allt med sly, grenar och andra restprodukter från skogsindustrin. Råvaran som används kommer från skogen. På så sätt bildas ett lokalt kretslopp.

Peter Bäckström, Country Director, Nevel

Peter Bäckström, Country Director, Nevel

– Pilotprojektet med biokol i Kramfors illustrerar vad som händer i vår bransch. Framtidens infrastruktur handlar om att mixa olika hållbara energikällor och tekniker på ett sätt som passar de lokala förutsättningarna och samtidigt minimerar klimatavtrycket. Eldning av biomassa och produktion av biokol ska kunna kombineras med exempelvis sol- och vindkraft, småskalig vattenkraft, bergvärme och spillvärme från industrier, datacenter och reningsverk, säger Peter Bäckström.
För det behövs fjärrvärmenät. Lösningar där varje fastighet har sitt eget energisystem, ofta en kombination av el och bergvärme, ger inte tillräcklig flexibilitet. 1970-talets storskaliga lösningar där småhus värmdes med direktverkande el från några få stora kärnkraftverk har inte heller framtiden för sig.

Många kommuner står inför att modernisera sin energiinfrastruktur och anpassa den till växande krav på hållbarhet. Det handlar om komplexa investeringar som ställer höga krav både på teknisk kompetens och finansiell styrka.

– Att bygga en framtidssäker energiinfrastruktur tillhör inte kärnverksamheten för svenska kommuner. Men det finns hjälp att få från företag som Nevel, avslutar Peter Bäckström.

För mer information, var vänlig kontakta:

Peter Bäckström, Country Director, Nevel
E-post: peter.backstrom@nevel.com
Mobil: +46 (0)76 141 44 16