Skip to content

Hållbarhet

Mot en grön omställning och klimatpositiv framtid

I början av en ny era i riktning mot dekarbonisering

Energiindustrin har tagit ett språng för att utveckla lösningar i riktning mot koldioxidneutral energi. Nu står vi inför en ny era, och i början av en längre resa. Kraftproduktionens och uppvärmningens roll förändras. Vi befinner oss i en övergång från fossila bränslen till bioenergi, från biobränslen till icke förbränning och mot ökad användning av el. Omvandlingen kräver att vi förutser framtiden, planering, samarbete mellan aktörer samt konkreta åtgärder. Övergången till dekarbonisering måste vara rättvis, med beaktande av sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Alla dessa faktorer är avgörande för den gemensamma visionen och för att minimera negativa sidoeffekter. Tillsammans är vi en del av en rörelse som skapar lösningar på problem rörande klimatet och den biologiska mångfalden. Varje handling bidrar till ett större mål.

Next-level utility infrastructure

Vårt löfte är nästa nivå av infrastruktur

För oss på Nevel är hållbarhet den viktigaste drivkraften för hela vår verksamhet. Vi tror att det förbättrar säkerheten och välbefinnandet, samt skapar konkurrensfördelar för oss och våra intressenter. Vi är fast beslutna att skapa en grön omställning och en klimatpositiv framtid där människor, samhällen och företag kan blomstra. Vi driver denna förändring med vårt tillvägagångssätt för hållbarhet, som bygger på tre grundpelare:

Att skapa lokala, cirkulära ekonomier tillsammans

Att driva omställningen till energiproduktion fri från CO2-utsläpp år 2030

Att bygga en hög säkerhetskultur och ett hållbart företagsmedborgarskap

Att tillsammans skapa lokala, cirkulära ekonomier genom utveckling av energi- och materialflöden och utnyttjande av sidoströmmar. Att skapa synergier och gynna samhället som helhet, inklusive våra kunder såsom kommuner, industrier och fjärrvärmekunder.

Vi är åtagna att driva och främja användning av sidoströmmar samt att skapa omställning med våra kunder. Det inkluderar att arbeta tillsammans med lokala samhällen och industrier samt öka förståelsen för utnyttjande av sidoströmmar och cirkulär ekonomi. Vi bygger och lanserar nya koncept, vilket möjliggör teknikneutral övergång till koldioxidneutral verksamhet och ökar andelen sidoströmmar som används i energiproduktion.

Betydande utsläppsminskningar genom värmeåtervinning och biovärme för att ersätta användning av olja

Genom att stödja Sandvik Coromant minskas utsläppen, och övergången till koldioxidneutral produktion underlättas. Partnerskapet minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 1 850 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 1 200 bilar. Koldioxidutsläppen minskar och är nu nära noll.

Skapande av hållbar bioekonomi i samarbete med staden Lieksa i Finland

Samarbetet har fokuserat på fjärrvärme och industriella energilösningar, samt att skapa stordriftsfördelar genom ökat kommunalt och industriellt samarbete. Nevel har drivit Lieksas fjärrvärmenät i över 20 år, och numera utgör sågspån och bark från det lokala sågverket över hälften av bränslet som behövs för att skapa värme för hela det kommunala nätet, liksom för själva bruket. Det minskar bränslerelaterat avfall och utsläpp från transporter, och möjliggör ett resurseffektivt, kommunalt ekosystem. Läs mer om samarbetet med Lieksa kommun (på finska).

Att driva omställningen till energiproduktion fri från CO2-utsläpp år 2030 genom att investera i förnybar energi, modernisera värmeanläggningar och fjärrvärmenät, optimera energianvändningen, minimera användningen av bränsle och resterande syrgasnivåer i rökgaser samt att öka användningen av sidoströmmar och överskottsvärme.

Vi är fast beslutna att minska koldioxidutsläppen från vår egen energiproduktion och att skapa planer för omställningen tillsammans med våra kunder, samt att öka andelen sidoströmmar och lösningar för cirkulär ekonomi.

Digitalisering hjälper till att optimera energi- och materialflöden

Med bättre tillgång till information kan energi- och materialflöden optimeras för minskade utsläpp och minskning av restprodukter och avfall. Med implementering av Nevels fjärrdriftslösning och underhållsplattform på vår egen fabrik i Forssa har vi kunnat optimera förbränningsprocessen och minska resterande syrenivåer, CO2– och NOx-utsläpp.

Energiproduktion fri från CO2-utsläpp

År 2021 minskade Nevel sina CO2 Scope 1 -utsläpp för såld energi med 35 % och ökade vår andel av förnybar energiproduktion med 12 % till 75 %. I Sverige ligger andelen förnybar energi redan på 96 %.

Att bygga en hög säkerhetskultur och ett hållbart företagsmedborgarskap

Vi anser att varje handling räknas. Vi är fast beslutna att bygga en kultur som ger en bra och säker arbetsmiljö för oss, våra kunder och våra partner. Vår säkerhetsagenda bygger på principen om noll skador och fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder. Vi följer upp engagemanget genom våra interna planer och partnerplaner.

När vi etablerade Nevel som ett företag placerade vi hållbarhet högst upp på vår agenda

Baserat på interna bedömningar av hållbarhet och säkerhet har vi identifierat viktiga fokusområden och luckor, och arbetat med en långsiktig färdplan som ger oss en riktning. Vi anser att det är vårt ansvar att bygga en högklassig säkerhetskultur, minska utsläpp och avfall och påvisa fördelar med lokala cirkulära ekonomier. Tillsammans med våra kunder och partner är vi en del av ett större energi- och materialekosystem som erbjuder lösningar på problem som berör jordens klimat och biologisk mångfald. Detta kräver ett gemensamt arbetssätt, och vi förväntar oss detsamma av alla som är involverade i vår värdekedja.

Uppförandekod

Mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015, ger en gemensam vision för global hållbarhet. Agendans 17 mål för hållbar utveckling (SDG – Sustainable Development Goals) är en uppmaning till handling, åtgärder som vidtas av alla i globala partnerskap – stater, organisationer, individer och företag.

Nevel har åtagit sig att stödja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. I vår kärnverksamhet fokuserar vi särskilt på följande hållbarhetsmål.

7 – Hållbar energi för alla

Vi strävar efter att uppnå noll koldioxidutsläpp i vår egen produktion till 2030. Vi stöder våra kunders teknikneutrala omställning till koldioxidneutralitet.

8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi har åtagit oss att erbjuda våra anställda, partners och besökare en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att använda metoder som förebygger skador och olyckor och främjar välbefinnande på jobbet. Vi använder våra arbetsinstruktioner och vår personals kompetens för att identifiera och minska risker och faror.

9 – Hållbar energi, innovationer och infrastruktur

Vi bygger avancerad infrastruktur för och tillsammans med industrier och kommunala verksamheter, och utvecklar nya koncept. Vi strävar efter att vara en del av ett större energi- och materialekosystem. Vi säkerställer försörjningstrygghet gällande energi.

12 – Hållbar konsumtion och produktion

Tillsammans med våra kunder och partner skapar vi lokala cirkulära ekonomier, exempelvis genom att utnyttja sidoströmmar och överskottsvärme samt minimera avfall. Vi möjliggör teknikneutral omställning till koldioxidneutral verksamhet och ökar andelen sidoströmmar och certifierat trä som används i energiproduktion. Vi främjar och ökar förståelsen för cirkulär ekonomi.

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vi stödjer biologisk mångfald genom att arbeta tillsammans med leverantörer av biobränslen i syfte att säkerställa hållbara metoder. Vi använder certifierat spillvirke, lämpat för ändamålet.

Nevel har uppnått en rekordstor minskning av koldioxidutsläpp och har ökat sin produktion av förnybar energi till 75 procent

Enligt Nevels nyligen publicerade hållbarhetsrapport minskade företaget sina CO2-utsläpp enligt Scope 1 från såld energi med hela 35 procent under 2021. Minskningen av utsläppen och en ökad energieffektivitet uppnåddes främst genom implementeringen av ny teknologi, optimering av bränsleförbrukning och investeringar i förnybar energi. Nevel har till exempel ställt om produktionen i sina anläggningar i de finska städerna Forssa och Lieksa för att fasa ut torv som bränsle. Andelen förnybar energi i Nevels egen energiproduktion nådde företagets mål på 75 procent.

Ladda ner rapporten (eng.) Läs pressmeddelandet