Skip to content

Hållbarhet

Mot en framtidssäker infrastruktur och koldioxidneutral framtid genom investeringar i förnybar energi och genom att skapa hållbara övergångsplaner tillsammans med våra kunder

 

I dagens affärslandskap fokuserar industriföretag starkt på att förbättra hållbarheten och skydda miljön – samtidigt som de upprätthåller konkurrenskraften.

Ett mer miljövänligt beteende går ofta hand i hand med kostnadseffektivitet eftersom effektivare resursanvändning – likväl som beskattning och utsläppsrätter – driver hållbara beslut. I praktiken innebär förbättring av hållbarheten alltid någon form av cirkulär ekonomi, där resurser inte konsumeras onödigt även om de är förnybara, och allt återanvänds eller återvinns.

Det är här som Nevel kan tillhandahålla expertis och erfarenhet.

Nevel minskar koldioxidutsläppen i energiproduktionen genom att investera i energieffektivitet och öka andelen förnybar energi. I Sverige produceras mer än 95 % av energin och fjärrvärmen med förnybara bränslen och återvunnen energi.

Nevels hållbarhetsmål

  • Minska koldioxidutsläppen från vår energiproduktion.

Vi gör detta genom att

  • Rigoröst arbeta mot en koldioxidneutral framtid genom investeringar i förnybar energi
  • Optimera energianvändningen och minimera användningen av bränslen samt syrgasnivån i resterande rökgaser
  • Skapa hållbara övergångsplaner tillsammans med våra kunder
  • Hjälpa till med att återanvända allt och skapa lokala ekosystem som gagnar hela samhället.

Tillsammans för en koldioxidneutral framtid

Att producera energi som en tjänst för industrin är en viktig del av vår verksamhet, vilket gör det möjligt för oss att bygga upp övergångsplaner för en koldioxidneutral framtid tillsammans med våra kunder. Att skapa lokala ekosystem och energi- och materialeffektivitet är en integrerad del i vårt sätt att arbeta.

Genom samarbetet är målet att bygga en framtidssäker infrastruktur som minimerar utsläpp och avfall och möter önskemålen om en koldioxidnegativ framtid. Det är en framtid där företag kan driva slutna fabriker som hanterar energi- och materialflöden på ett sätt som eliminerar avfall genom återanvändning eller återvinning av insatsvaror.

I praktiken betyder detta

  • Förbättrad material- och energieffektivitet
  • Ökad användning av förnybara energikällor
  • Avancerad teknik.

Att kombinera modern teknik med hög automatisering och maskininlärning öppnar upp allt fler möjligheter i framtiden.

Nevel återvinner överskottsvärme från industriella processer och använder den för fjärrvärme, vilket minskar behovet av att producera värme med biobränslen. Ett exempel är samarbetet med Sandvik Coromant i Sverige. Genom att kombinera två delar av verksamheten kan Nevels lösning användas för att överföra överskottsenergi från ett område av fabriken till ett annat, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Partnerskapet minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 1 850 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 1 200 bilar. Koldioxidutsläppen minskas och är nu nära noll.

Nevel skapar lokala cirkulära ekonomier som i praktiken innebär utnyttjande av industriella biprodukter såsom sågspån och recirkulerat trä vid energiproduktion. I Utajärvi i Finland används havreskrov, en biprodukt av en lokal kvarn, för produktion av fjärrvärme för lokala bostäder. Havreskroven behöver bara transporteras några tiotals meter till silon och slutligen pannan, vilket sparar transportkostnader och reducerar utsläpp.

Fjärrvärme som plattformsekonomi

Hundratals kunder och stora industriella fastigheter kan dra nytta av de cirkulära ekonomierna som Nevel hjälper till att skapa, liksom den ökande andelen förnybar energi. Med hjälp av en digital drift- och underhållsplattform, samt maskininlärning, är fjärrvärme en ekonomisk plattform som ökar resurseffektiviteten. Fjärrvärme fungerar som en plattform för industriell energi och materialflöden såsom sågspån eller recirkulerat trä.

Nevel skapar en hållbar bioekonomi i samarbete med staden Lieksa i Finland. Samarbetet har fokuserat på fjärrvärme och industriella uppvärmningslösningar och skapat ekonomiska skalfördelar genom ökat kommunalt och industriellt samarbete. Nevel har drivit Lieksas fjärrvärmenät i över tjugo år och numera utgör sågspån och bark från det lokala sågverket mer än hälften av bränslet som behövs för att skapa värme för hela det kommunala nätet, såväl som för bruket självt. Detta minskar bränslerelaterat avfall och transportutsläpp och möjliggör ett resurseffektivt kommunalt ekosystem.

För att ta ett annat exempel, Utajärvi kommun i Finland har lagt ut ansvaret för fjärrvärme till Nevel. Det har gjort det möjligt för dem att fokusera på sina kärnuppgifter såsom tillhandahållande av utbildning och sociala tjänster. Som en stor och erfaren fjärrvärmeleverantör har Nevel också tagit fram nya tjänster till användare av fjärrvärmenätet, och garanterar samtidigt en tillförlitlig och effektiv leverans.

Nevel driver inte bara fjärrvärmenätet utan är också en strategisk partner som hjälper kommunen att planera och förnya sitt fjärrvärmenät. Nevels storlek tillsammans med ekonomiska skalfördelar möjliggör chansen att erbjuda en servicenivå som vanligtvis inte finns i mindre fjärrvärmenät. I Utajärvi kan kunderna nu dra nytta av tjänster såsom tillgång till energiförbrukningsdata via en kundportal online, samt timavläsning och e-fakturor.

Läs mer om hållbarhet inom fjärrvärme.

Finland Sweden

Digitalisering hjälper till att optimera energi- och materialflöden

Med bättre tillgång till information kan energi- och materialflöden optimeras för minskade utsläpp och minskning av restprodukter och avfall. När processdata från produktionsanläggningar skickas till en molnbaserad övervakningsplattform kan de analyseras, filtreras och utökas med hjälp av maskininlärning för att möjliggöra beslutsfattande.

Med vår digitala drift- och underhållsplattform optimerar vi förbränningsprocessen baserad på data och minskar resterande syrgasnivåer, CO2– och NOX-utsläpp. Detta resulterar i högre energieffektivitet och besparingar.

Läs mer