Skip to content

Fjärrvärmen utgör basen i kommunernas gröna omställning

november 17, 2021
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

En smart enerigiinfrastruktur, med fjärrvärmen som bas, är nyckeln när kommuner skapar cirkulära, klimatneutrala ekonomier som lockar företag och invånare. Det är genom samarbeten som de stora effekterna uppnås.

Idag sker ungefär hälften av landets uppvärmning av drygt 550 fjärrvärmeanläggningar av olika storlek och funktionssätt. Det är ett rent energislag. Fossila bränslen står idag enligt Energiföretagen endast för en procent av den tillförda energin, förnybar energi (mest biobränsle) för 39 procent och återvunnen energi (mest hushållsavfall) för 59 procent.

De flesta kommuner som hittills valt att sälja sina anläggningar har gjort det av ekonomiska skäl. Med en ansträngd ekonomi och investeringsbehov i kärnverksamheten är en stor köpeskilling lockande. Exempelvis beslöt Strängnäs kommun tidigare i  år att sälja en majoritetsandel i sitt fjärrvärmenät för 1,2 miljarder kronor.

Men även för kommuner med sund ekonomi finns tunga skäl att ta in långsiktiga samarbetspartners i sin energiinfrastruktur, på samma sätt som man anlitar it-partners för att utveckla, driva och äga it-infrastruktur.

Den snabba teknikutvecklingen gör det möjligt att utnyttja energi-, informations- och materialflöden för att öka effektivitet, utnyttja skalfördelar och minska växthusgasutsläpp.

Energiinfrastrukturföretag som Nevel fungerar som katalysatorer och integratörer i energiomställningen, och låter kommuner fokusera på kärnverksamheten.

Fjärrvärmenät blir plattformar för smart enerigiinfrastruktur, där befintliga värmeverk kopplas ihop med t ex spillvärme och andra sidoströmmar från industrier och datacenter, vind- och solenergi. Med hjälp av maskininlärning och AI, kommer man inom några få år att kunna förutse exakta energibehov så att temperaturer i anslutna fastigheter optimeras kontinuerligt.

Med en smart energiinfrastruktur som bas uppstår lokala cirkulära ekonomier, där industriföretag, kommunala verksamheter, energiföretag och andra aktörer interagerar i en smart och hållbar energiförsörjning.

I  Bjuvs i Skåne, där Nevel driver fjärrvärmenätet, finns ett långsiktigt samarbete mellan kommun, regionala industriföretag och andra aktörer. Ett resultat av samarbetet är det som idag kallas ”Food Valley of Bjuv”, ett stort kluster med företag där man samarbetar för att ta vara på alla möjliga restflöden i en cirkulär ekonomi.

Den senaste investeringen är en biovärmeanläggning som förser livsmedelsproducenten Foodhills område med 100 procent förnybar energi och värme baserad på träflis och bioolja. Den nya anläggningen togs i drift 2020 och reducerar koldioxidutsläppen med 2 900 ton/år.

Att bygga framtidens energiinfrastruktur ställer höga krav på teknisk kompetens och finansiella resurser som kommuner kan ha svårt att upprätthålla. Därför växer marknaden för långsiktiga samarbetspartners som Nevel, som bistår kommunerna bl a med:

  • att transformera och modernisera anläggningar för att nå ökad användning av förnybara energikällor, bättre energieffektivitet och optimerad energianvändning hos kunderna. Vi följer marknaden nära, och vet vilka lösningar som fungerar.
  • att tillvarata spillvärme från industri, datacenter och liknande energiintensiva verksamheter. Teknikutvecklingen gör att spillvärme exempelvis i form av lågtempererat vatten nu kan användas lättare. Spillvärme kan både återföras till industriella processer och användas i fjärrvärmenät.
  • att öka användning av andra industriella sidoströmmar som till exempel träflis och pellets från skogsindustrin.
  • att hitta lösningar för produktion av värdefulla biprodukter som till exempel biogödsel.
  • att integrera och implementera automation till exempel för att reducera utsläpp och göra det möjligt att fjärrstyra anläggningar. Vi arbetar med maskininlärning för att kontinuerligt förbättra våra processer.
  • att introducera teknik för att binda växthusgaser, till exempel biokol. Nevel deltar i lovande utvecklingsprojekt på området. Många kommuner kommer sannolikt att kunna ha negativa växthusgasutsläpp i framtiden.
  • att avlasta kommunernas balansräkningar genom att finansiera investeringar i anläggningar och nät. Idag skjuter många kommuner upp investeringar som skulle kunna spara både pengar och växthusgasutsläpp, för att de helt enkelt inte anser säg ha råd.

Energiinfrastrukturföretag sätter sig i samma båt som kommunen genom att förvärva hela eller andelar i fjärrvärmenät. Nevel gör det redan idag bland annat i Orust, Gnosjö och Bjuv. Tillsammans banar vi väg för en grön omställning och blåser nytt liv i den lokala ekonomin och säkerställer en trygg och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Energiinfrastrukturföretag som Nevel fungerar som katalysatorer och integratörer i energiomställningen, och låter kommuner fokusera på kärnverksamheten.

Peter Bäckström

Peter Bäckström

Director, Real Estate Business

+46 76 141 4416

Per Ander

Real estate business

Sweden

+46 733 484 794