Skip to content

Hur koldioxidneutralitetsmålet förändrar användningen av industriell gas – Lokala lösningar

september 3, 2020
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Henrik Palmén är chef för Concepts and Projects på Nevel. Han har bred erfarenhet av att utveckla och genomföra stora industriella investeringsprojekt där förnybara bränslen används. Hans passion är att utveckla och förverkliga avancerade och koldioxidneutrala industriella lösningar, som stödjer kundernas affärsmål.

Nästan all naturgas i Norden används antingen inom industrin eller för produktion av energi. Det skiljer sig väldigt mycket från användningen i Centraleuropa, där även hushållen är stora konsumenter av naturgas. Även fast naturgas är ett fossilt bränsle släpper det ut endast 50 % av koldioxiden som frigörs av kol, för att producera samma mängd energi. Det är en betydande skillnad, eftersom ett ökande antal industriella aktörer har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet på kort tid. På Nevel planerar vi ofta, tillsammans med våra kunder, vilken roll gasen spelar i deras framtida plan för koldioxidneutral energiproduktion.

Utnyttjande av alla tillgängliga alternativ

Koldioxidneutralitet är ett krävande mål och för att uppnå det krävs att man använder alla tillgängliga åtgärder. Det finns ingen enskild kur som lösning för att uppnå koldioxidneutralitet. Varje ansvarsfull aktör i branschen måste ta en lång, fast blick på sig själv och komma fram till en lösning som fungerar bäst för dem. Naturgas har dock flera gynnsamma egenskaper som kan göra den till en integrerad del av lösningen framöver. Det inkluderar enkel skalbarhet för att tillgodose behoven av energi, konkurrenskraftig prissättning tack vare öppningar för nya gasmarknader samt enkel lagring. I del ett av denna blogg tittar vi på lokala lösningar som alternativ, medan vi i del två (som kommer att publiceras senare) tar en mer ingående titt på potentialen hos förnybar gas.

Applikationer vid låga temperaturer ”going electric”

Det första steget i konceptfasen är att identifiera potentiella vägar för att minska användningen av naturgas. Bra lokala alternativ till gas, för applikationer som arbetar vid förhållanden långt under 150 °C, är att förse andra delar i processen med spillvärme från produktionen med hjälp av högeffektiva värmepumpar. Metoden kan tillämpas för alla applikationer med låg temperatur, inklusive spillvärme i avloppsvatten, kylningsrelaterad värmeförlust genom tak eller till och med geotermisk värme djupt från underjorden. I det här fallet måste de viktigaste källorna till spillvärme i produktionen identifieras och prioriteras.

Utnyttjande av sidoströmmar

När de viktigaste källorna för spillvärme har identifierats, är nästa steg mot koldioxidneutralitet att identifiera materiella sidoströmmar. Inom livsmedelsindustrin finns exempelvis möjligheterna med förgasning (anaerob nedbrytning) av organiskt avfall eller biprodukter. På många anläggningar ger lokal jordbruksverksamhet, tack vare gödsel och biomassa från åkrarna, ytterligare en stor potential för lokal produktion av biometan, utöver användning av egna sidoströmmar på plats. Enligt Finnish Biocycle and Biogas Association skulle biogas kunna uppfylla en sjättedel av den nuvarande efterfrågan på naturgas 2030 i fråga om råvarupotential. Investeringar kan hållas på en minimal nivå genom att tillföra reaktorproducerad biogas direkt till den befintliga applikationen, exempelvis en ångpannebrännare.

Ett långsiktigt perspektiv

Oavsett om den mest attraktiva lösningen är utnyttjande av spillvärme, användning av materiella sidoströmmar eller något helt annat, behövs utan tvekan tekniska beslut och investeringsbeslut på detaljnivå. Det är därför en bra idé att se ur ett långsiktigt perspektiv tillsammans med en expertpartner, och överväga hur man ska dela på investeringskostnaderna. Tyngdpunkten bör ligga på att se till att fördelarna på bästa sätt stödjer affärseffektivitet, att fokus ligger på utveckling av kärnverksamheten och att förändringsprojekt kan genomföras kostnadseffektivt och med professionell riskhantering inom en kort tidsram. Många av våra industrikunder implementerar just nu, eller har redan implementerat, sina egna färdplaner för koldioxidneutralitet. Som din expertpartner finns vi här för att hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna, för både projektplanering och investeringsändamål i både koncept- och implementeringsfasen.

Co-creation map towards a carbon neutral future

I min nästa bloggpost tittar vi på alternativ som möjliggörs genom köp av förnybar gas från marknaderna när de lokala alternativen är uttömda.

Vi hjälper dig gärna att nå dina målsättningar när det gäller koldioxidneutralitet, resurseffektivitet eller andra energi- eller materialrelaterade utvecklingsprojekt inom infrastruktur. Kontakta Teemu Klingberg för ytterligare diskussioner.

Teemu Klingberg

Director, New ventures

+358 50 317 1448