Skip to content

Utmaningarna på energimarknaden fortsätter med ökat tryck på uppvärmning

maj 30, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Förra vintern upplevde vi höga elpriser. Det har nu lindrats, men utmaningarna på energimarknaden fortsätter och leder nu till ökande uppvärmningspriser. Detta skriver Peter Bäckström, Sverigechef på energiinfrastrukturbolaget Nevel.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, där cirka 90 procent av våra flerfamiljshus värms upp med vatten från värmeverk som till stor del eldas med förnybara biobränslen från skogen.

Nu står många fjärrvärmeanslutna hushåll, företag och kommuner inför nya kännbara prisökningar. Mellan 2021 och 2022 ökade de svenska elpriserna med 58 procent och bidrog till att inflationen steg med 10,2 procent enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Många hushåll drabbades hårt.

Tidigare har prisutvecklingen på den svenska fjärrvärmemarknaden varit stabil och motstått betydande prisökningar. Men nästa värmesäsong ser inte lika lovande ut.

Svenska fjärrvärmeleverantörer och deras kunder påverkas negativt när allt fler aktörer kämpar om inhemska energikällor och av effekter från den vidare energikrisen i Europa.

Utmaningarna med energiförsörjningen påverkar tillgången och prissättningen av biobränsle även i Sverige. Priser som tidigare varit stabila har blivit svåra att förutsäga i det nuvarande marknadsläget. De prisökningar på biobränsle som sågs under förra året, och som då antogs vara tillfälliga, har eskalerat och visat sig vara mer långvariga.

Priset på biobränsle från skogen, som i mindre städer och samhällen används som huvudsaklig energikälla, och som utgör den största kostnadsposten för de flesta fjärrvärmeföretag har ökat betydligt. På vissa orter har bränslepriserna mer än dubblerats på bara ett par år.

Nevel driver 19 fjärrvärmenät runt om i Sverige. Vi har nyligen tecknat nya bränsleavtal inför kommande värmesäsong och vi kan konstatera att bränslesituationen är den samma i alla delar av landet där vi är verksamma. Den rådande marknadssituationen gör att vi förutser att fjärrvärmepriserna i många fjärrvärmenät kommer att behöva öka med cirka 30 procent, i vissa fall mer.

För en normalstor villa ansluten till fjärrvärme innebär detta högre värmekostnader på mellan 5 och 600 kronor per månad enligt Nevels beräkningar.

Höjningar på denna nivå är utmanande för våra kunder men är nödvändiga då kostnaderna för att producera värmen ökat så markant. Vårt fokus som fjärrvärmeleverantör är nu att arbeta tillsammans med våra kunder för att förbättra deras situation så långt möjligt.

Detta är en utveckling som med stor sannolikhet kommer att påverka de flesta fjärrvärmenät i Sverige inför nästa år. Då en stor del av den svenska uppvärmningssektorn berörs så kommer även samhället i stort att påverkas.

Fjärrvärme fortsätter som en hållbar uppvärmningsplattform för framtiden och möjliggörare av lokala kretsloppsekonomier.

Under de senaste decennierna har de svenska fjärrvärmesystemen starkt bidragit till att minska användningen av fossila bränslen i Sverige till förmån för lokala biobränslen. Denna resa fortsätter och Nevels målsättning är att ha en helt koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion år 2030.

Fjärrvärme kommer även fortsatt att vara en hållbar och konkurrenskraftig uppvärmningsplattform för framtiden. Det är också den enda uppvärmningsformen som möjliggör lokala kretsloppsekonomier, det vill säga användning av biprodukter från industrier som energikälla. Fjärrvärme stöder även elmarknaden genom att avlasta elnäten.

Trots att även fjärrvärmen, så som många andra branscher och sektorer, nu drabbas av turbulensen i omvärlden så kommer fjärrvärmen fortsätta att utvecklas och vara en hållbar, effektiv, pålitlig och flexibel uppvärmningsmetod, som dessutom bidrar till ekonomisk utveckling på lokal nivå även i framtiden.

Peter Bäckström, Sverigechef, Nevel

Peter Bäckström
Sverigechef
Nevel

Läs mer och se kontaktinformation här.

Se Energiföretagens frågor och svar om prissättning av fjärrvärme och effekterna av den nuvarande marknadssituationen här (PDF).

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.