Skip to content

Effektivisering av industriell infrastruktur genom förnybar energi och cirkularitet

december 10, 2019

Svenska industriföretag har ett stort fokus på hållbarhet, miljö och klimat, och många vill positionera sig inom de viktiga områdena. Och hållbarhet innebär i praktiken alltid någon form av cirkularitet i syfte att inte förbruka resurser i onödan, även om de är förnybara. Kenny Westlund, Sales Director på Nevel, hittar lösningarna i en utvecklande dialog med varje kund.

– De flesta företag vi träffar har en tydligt uttalad målsättning när det gäller hållbarhet och miljö, men det är inte alltid som målsättningen är nedbruten och kvantifierad i en detaljplan. Det här är ett område där företagen får mycket hjälp efter det att vi har haft en dialog. Tillsammans kan vi se vilka insatser som ger bäst resultat på kort sikt och lång sikt, och vilka målsättningar som är rimliga att ha. Sedan matchar vi resultaten mot de övergripande målsättningarna som företagen har. Det är skillnad på att ha en vision och att ha en tydlig handlingsplan för hur man ska uppnå målen, och vilka detaljmål man vill prioritera, uppfylla och mäta. Det handlar om vilka steg man tar för att hitta lösningar där man inte suboptimerar med delinvesteringar för snabba lösningar, som sedan blir onödiga i någon bemärkelse, förklarar Kenny Westlund.

I dialogen hittas möjligheter som inte var uppenbara från början

Företag som exempelvis Sandvik Coromant i Gimo, som Nevel samarbetar med, har en väldigt tydlig miljöprofil och ett koncept som kallas Grön fabrik, där företaget siktar på att bli i princip CO2-neutralt. Det handlar om hela hållbarhetskedjan, med vatten, avfall, restprodukter och energi, där Sandvik Coromant försöker hitta effektiviseringar och ökad återvinning av energi och material.

– Jag vill påstå att i nästan alla industrianläggningar finns det mer att göra när det gäller effektivisering och återvinning. När dialogen mellan en leverantör av infrastrukturlösningar och en tillverkande industri börjar, kommer man hela tiden att hitta nya möjligheter som inte var uppenbara från början. Som ett exempel, den första diskussionen med Sandvik Coromant handlade om att vi erbjöds att köpa överskottsvärme från produktionen för att kunna använda i vårt befintliga fjärrvärmenät i Gimo. Men vi kom fram till en lösning som istället innebar att Nevel byggde en bioenergianläggning som levererar energi till Sandvik Coromant, samtidigt som de själva kan dra nytta av den egna överskottsenergin. I det här fallet fanns det två separerade industriområden, med överskottsenergi i den ena anläggningen och energiproduktion i den andra, så vi kopplade ihop anläggningarna och tar nu tillvara överskottsenergin som finns och transfererar den till den andra anläggningen. Det återstående behovet levererar vi med vår befintliga fjärrvärmeanläggning. Vissa tider finns ett behov i överskottsområdet också, på grund av enormt stora energiuttag, då kan vi stötta med energi även där, berättar Kenny Westlund.

Ett antal saker uppnåddes, för det första fick Sandvik Coromant en effektivisering av processen som skapade överskottsenergin, eftersom man inte hade möjlighet att använda den någon annanstans. Nu kan processen köras med en optimal nivå och ge en mycket bättre effektivitet i produktionen. Man återvinner också energi tack vare transfereringen till det andra området. Dessutom har Sandvik Coromant fått en helt biobaserad energiförsörjning för mellanskillnaden av sitt behov.

– Det här är ett väldigt bra exempel på att uppnå cirkularitet och hållbarhet i sitt energiutnyttjande, i den energilösning som man väljer. I tillägg har vi också fördelen att biobränslet som vi använder företrädesvis är träflis från skogen, både förnybart, CO2-neutralt och lokalt producerat. Skogen är en av våra främsta resurser här i landet.

”Sandvik Coromant är ett väldigt bra exempel på cirkularitet och hållbarhet i energiutnyttjandet.”

Kenny Westlund framhåller att Nevel under lång tid har arbetat med värmelösningar såsom ånga och varmvatten för uppvärmning och tillverkningsprocesser, men följer också samhällsutvecklingen och ser nya områden där företaget kan bidra med erfarenheter till svensk industri.

– Ett exempel är hanteringen av restprodukter, hur gör man med dem? Om det finns mycket organiskt material i restprodukterna, som lämpar sig för rötning, kan vi producera biogas som kunden kan använda i sina processer eller driva fordon med. Det finns en mängd olika lösningar och det är alltid en fördel att hantera det lokalt. Transporter är inte bara en klimatfråga utan det är också en arbetsmiljöfråga, eftersom minskat antal transporter inom ett arbetsområde ger mer yta, vilket leder till att produktionen kan planeras på ett bättre sätt. Det minskar också olycksriskerna och man slipper göra arrangemang för att styra trafiken. Det är viktigt att betona helheten, för även om vi inte kan lösa alla problem eller erbjuda alla möjligheter direkt, tittar vi alltid på dem med ett öppet sinne.

”I de flesta fall får kunden ett positivt kassaflöde redan dag ett.”

Företagens ekonomiska intressen kommer fram väldigt tydligt i dialogen mellan kund och energileverantör. Traditionellt sett har företagen ständigt behövt göra miljöåtgärder och miljöinvesteringar på grund av lagkrav och andra faktorer. Det kostar pengar, men det är nödvändigt. Här konstaterar Kenny Westlund att Nevel kan bidra till ett positivt kassaflöde genom att ta stora och långa investeringar.

– Det som visar sig i dialogen med våra kunder är att de inte bara får en klart förbättrad klimatprofil, vi upptäcker också att kunden sparar kostnader. Jag vill påstå att åtgärderna alltid ger ett förbättrat kassaflöde. Där kommer Nevels roll in i det hela. Vi använder de bästa leverantörerna som vi kan hitta för själva anläggningen och konceptet som vi sätter ihop. Naturligtvis utformar vi allt i samråd med våra kunder för att orsaka så liten påverkan som möjligt på den dagliga verksamheten. Projektresurser är alltid knappa inom industriföretag eftersom man driver en LEAN-verksamhet. Vanligtvis har man inga projektresurser förutom de som arbetar med kärnverksamheten, och den här typen av energiprojekt genomförs kanske någon enstaka gång av den arbetande staben. Nevel genomför projekt inom infrastrukturlösningar hela tiden, och resultatet är erfarenhet och resurser som våra kunder får tillgång till.

Nevel kan hjälpa till med långa investeringar på 15–20 år

– Vi vet att det finns industriföretag som har korta payoff-tider på sina investeringar, kanske bara 24 eller 36 månaders återbetalningstid. Flertalet av anläggningarna för energi har en avskrivningstid på 15 år eller längre, och passar inte in i de normala avkastningskraven som bolagen har. Då kan det vara svårt att allokera medel för det, plus att företagen oftast vill utnyttja investeringsmedlen i sin egen kärnverksamhet.

”Build-own-operate är ett grunderbjudande, men vi är alltid öppna för andra möjligheter.”

– Det passar oss väldigt bra eftersom vår utgångspunkt är en ”Build-Own-Operate”-modell, där vi bygger, äger och driver anläggningen. “Build-Own-Operate” är ett grunderbjudande men vi är alltid öppna för andra möjligheter, och utgångsläget är att vi kan hjälpa till med långa investeringar på 15–20 år. I de flesta fall får kunden ett positivt kassaflöde redan dag ett, det är ofta ganska välkommet, summerar Kenny Westlund.

Läs mer om Nevels lösningar för industriell infrastruktur här.
Se filmen om Sandvik Coromant i Gimo här.

För mer information, välkommen att kontakta:


Peter Bäckström
Chef för produktion och kommunal infrastruktur i Sverige
peter.backstrom@nevel.com
Tel. 076-141 44 16